Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 11/2016
Data posiedzenia: 
piątek, 26 luty, 2016

Protokół Nr 11/2016

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 26.02.2016

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.       Przedstawienie porządku posiedzenia.

2.        Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3.       Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu  nr 10/2016 z dnia 02.02.2016.

4.       Omówienie dotychczasowych Protokołów i Uchwał Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

5.       Propozycje do Komisji Inicjatyw Społecznych.

6.       Omówienie inwestycji skateparku.

7.       Przedstawienie wniosków do wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2013- 2016 Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko.

8.       Konsultacje społecznie z Policją i Strażą Miejską.

9.       Wolne wnioski.

10.    Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

 Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Kantor oraz przedstawił Porządek Obrad Zebranie. Ze względu na nieobecność Sekretarza Rady Osiedla Małgorzaty Osowskiej posiedzenie protokołował  będzie Vice-Przewodniczący Rady Osiedla Wojciech Krygier. 

Ad. 2

 Obecnych 6 osób zgodnie z listą obecności. Zarząd może prawomocnie podejmować uchwały i wnioski.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem protokołu nr 10/2016 z dnia 02.02.2016.

Za  6 – głosów           Przeciw 0 – głosów     Wstrzymujących 0 - głosów

Protokół 10/2016 został przyjęty.

Ad. 4

Omówienie dokumentów Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko włącznie z protokołami Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko i całej Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko ze względu na systematyczne prace Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko.  Od dnia 26.02.2016 członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko uzgodnili na bieżąco sprawdzać dokumentacje Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko.

Ad. 5

Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko otrzymała od Komisji Inicjatyw Społecznych kwotę 6000 zł. Termin   złożenia wniosku do  dnia 18 marca 2016. Cel wydania środków pieniężnych to: przedsięwzięcia integrujące mieszkańców na terenie osiedla, na drobne zadania remontowe na terenie znajdującym się pod opieką Rady oraz na działania promocyjno-informacyjne rad, np. druk gazetek osiedlowych, nie wliczając to Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Członek Zarządu Henryk Krudos zaproponował  imprezę na placu zabaw przy ulicy Kadłubka oraz drobną jego modernizację.  Zarząd Rady Osiedla jednogłośnie zgodził się z tą propozycją. Członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko  Alina Grzebyk i Skarbnik Jan Pawlaczek zrobią wizję lokalną tego placu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Osiedla omówił sprawę skateparku.  Postanowiono zorganizować spotkanie z Dyrekcją Gimnazjum numer 2 oraz omówiono projekt Serwis Sport , który został przedstawiony Członkom Zarządu Rady Osiedla e-mailowo przez przedstawicieli Serwis Sport zachęcający do aktywności fizycznej mieszkańców.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił wnioski do wieloletniej prognozy finansowej  na lata              2013- 2016 Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko w celu aktualizacji ich.

Ad. 8

07.03.2016 o godzinie 17:15  Policja i Straż Miejska zorganizuje spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko w celu ustanowienia mapy zagrożeń na osiedlu. Spotkanie zaproponował Kierownik Rewiru Dzielnicowych Mirosław Rożuk podczas dyżuru Rady Osiedla w dniu 22.02.2016.

Ad. 9

Wolnych wniosków brak.

Ad 10:

 Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko zamknął posiedzenie Zarządu Rady.

 

Protokołował:

Wojciech Krygier