Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 10/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 2 luty, 2016

 Protokół Nr 10/2016

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 02.02.2016

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 09/2015 z dnia 27.11.2015r.

4. Ustalenie terminu zebrania Rady Osiedla.

5. Sprawy organizacyjne.

6. Informacja o sprzęcie komputerowym dla Kombatantów.

7. Informacja Przewodniczącego o rozwiązaniu Komisji Medialnej.

8. Propozycje do planu działalności RO na 2016 rok.

9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo- 

     finansowego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko za 2015 rok.

10. Przedstawienie podania pana Andrzeja Czajkowskiego o opinię na  dzierżawę terenu pod garaż blaszany.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 1700 Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor przedstawiając porządek obrad.

Ad. 2

Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał i wniosków.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem protokołu nr 09/2015 z dnia 27.11.2015.

Za  5 – głosów           Przeciw 0 – głosów     Wstrzymujących 0 - głosów

Protokół 09/2016 został przyjety.

Ad. 4

Termin posiedzenia Rady Osiedla ustalono na 16 lutego (wtorek) 2016 roku na godzinę 1800.

Ad. 5

Przewodniczący Pan Jacek Kantor wyznaczył obszar działalności oraz zakres obowiązków dla poszczególnych Członków Zarządu:

- Marzena Lewandowska – Wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców, kontakt ze szkołami na osiedlu oraz sprawy związane z seniorami na osiedlu;

- Wojciech Krygier – Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za stronę internetową, FB, kontakt ze szkołami na osiedlu oraz sprawy związane z młodzieżą na osiedlu;

- Henryk Krudos – Członek Zarządu odpowiedzialny za stronę redakcyjną artykułów, materiałów reklamowych i promocyjnych Rady oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej;

- Jan Pawlaczek – Skarbnik wg statutu finanse Rady oraz odpowiedzialny za odbiory techniczne na osiedlu;

- Małgorzata Osowska – Sekretarz wg statutu odpowiedzialna za dokumentację Rady Osiedla.

- Alina grzebyk – Członek Zarządu odpowiedzialna za sprawy techniczne i porządek na osiedlu.

Przewodniczący poprosił aby materiały do umieszczenia na stronę internetową uzgadniać            z Zarządem. Natomiast dokumenty RO udostępniać będzie Przewodniczący i Sekretarz.

Ad. 6

Przewodniczący poinformował Członków Zarządu, że wpłynęło pismo od Kombatantów dotyczące nieodpłatnego przekazania starego sprzętu komputerowego nie używanego już przez RO. Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię na przekazanie sprzętu komputerowego Kombatantom.   Ad. 7 Przewodniczący poinformował, że na najbliższym zebraniu Rady Osiedla złoży wniosek                  o rozwiązanie Komisji Medialnej. Komisja Medialna nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dlatego do spraw medialnych zostali wyznaczeni wspólnie Wojciech Krygier i Henryk Krudos. Członkowie Zarządu podzielają zdanie Przewodniczącego.   Ad. 8 Przewodniczący poprosił Członków Zarządu o składanie propozycji do planu działalności Rady Osiedla na 2016 rok. Propozycje należy przesyłać na adres e-mail RO. Ponadto Przewodniczący skieruje zapytanie do wszystkich Radnych.   Ad. 9

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko za 2015 rok. Obecni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag. Sprawozdanie zostanie przedstawione na najbliższym zebraniu RO. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko za 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący przedstawił wniosek mieszkańca o opinię w spawie dzierżawy terenu pod garaż blaszany. Wniosek zostanie włączony do porządku obrad na najbliższym zebraniu Rady Osiedla.

Ad. 11

Przewodniczący poinformował Zarząd o zmianach, które zaszły w Urzędzie Miasta. Zmiany dotyczą osób wyznaczonych do kontaktu z RO oraz opiekuna RO. W najbliższym czasie zostanie wyznaczony termin spotkania w Gimnazjum nr 2 w sprawie planowanych inwestycji - Kortów tenisowych i Skate Parku.

Ad. 12

Na tym zebranie Zarządu zakończono.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Małgorzata Osowska