Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 08/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 17 Listopad, 2015

Protokół Nr 08/2015

 

z posiedzenia Zarządu  Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko
 

z dnia 17 listopada 2015 roku

 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 7/2015 z dnia 12.10.2015r.

4. Sprawy organizacyjne.

5. Omówienie Mikołaja dla mieszkańców osiedla.

6. Omówienie Wigilii na samotnych i biednych mieszkańców osiedla.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 17:00 Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał i wniosków. Na posiedzeniu Zarządu nie było Pani Kingi Karbowniczek – Sekretarza. Przewodniczący usprawiedliwił nieobecność Pani Sekretarz. Rolę protokolanta pełniła Radna Małgorzata Osowska. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Obecni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia. W głosowaniu „ZA” przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 6 obecnych Członków Zarządu.

Ad. 3

Przewodniczący odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. W głosowaniu „ZA” przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu głosowało 6 obecnych Członków Zarządu.

Ad. 4

Zarząd zdecydował o wymianie klamek i zamków w siedzibie Rady Osiedla. Zarząd postanowił udostępnić klucze do siedziby RO poszczególnym Członkom Zarządu. Ponadto ustalono, że wejścia i wyjścia do siedziby RO będą rejestrowane w zeszycie. Ustalono również, że dokumenty dotyczące RO będą do dyspozycji Przewodniczącego, dokumenty finansowe będą do dyspozycji Skarbnika, a dokumenty z posiedzeń RO i Zarządu będą do dyspozycji Sekretarza.

Ad. 5

Zarząd omówił Mikołaja dla mieszkańców osiedla. Zdecydowano, że poczęstunek dla mieszkańców i promocja RO odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 roku w godzinach 11:00-16:00. Do dyspozycji RO będzie trzech Mikołai, którzy wraz z Radnymi będą częstować mieszkańców słodyczami i promować RO oraz informować o dyżurach i innych inicjatywach. Promocja RO ma na celu pokazanie mieszkańcom Osiedla możliwości współpracy, pomocy, składania wniosków oraz poinformowaniu o dyżurach RO oraz innych inicjatywach.

Ustalono, że słodycze z logo RO zostaną zamówione w firmie Dobosz. Odpowiedzialną za zamówienie i zakup słodyczy jest Wiceprzewodnicząca Marzena Lewandowska. Za reklamę           i zakup banera jest Członek Zarządu Henryk Krudos. Za przygotowanie ulotek promocyjnych       i informacyjnych odpowiedzialny jest Przewodniczący Jacek Kantor. Za wynajęcie osób do pełnienia roli Mikołajów i za stroje mikołajowe odpowiedzialny jest Wiceprzewodniczący Wojciech Krygier.

Ad. 6

Zarząd omówił wcześniej już powzięte przygotowania do Wigilii dla samotnych i biednych mieszkańców osiedla.

Zaproponowano termin 15 grudnia 2015 roku na godzinę 16:00. Obecni na posiedzeniu Zarządu zaakceptowali powyższy termin. Następnie zaproponowano miejsce organizacji Wigilii, są to: Dom Kultury Wspólny Dom, Restauracja pod Aniołem, Gimnazjum nr 2. W związku z tym, że nie są znane szczegóły wynajęcia sal w zaproponowanych miejscach dyskusję przełożono na inny termin. Zdecydowano również, że na Wigilię będzie zamówiony catering. Osobą odpowiedzialną jest Radna Małgorzata Osowska. Zdecydowano, że oferta powinna zawierać menu wigilijne, zastawę stołową, nakrycia na stół, przystrojenie świąteczne i obsługę kelnerską.

Ad. 7

Członkowie Zarządu nie wnieśli wniosków na posiedzeniu. Na tym zebranie Zarządu zakończono.

Małgorzata Osowska

Protokolant