Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 05/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 18 Sierpień, 2015

 Protokół Nr 05/2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 01.09.2015

 

1. Przedstawienie Porządku Zebrania.

2. Sprawdzenie Quorum.

3. Przyjęcie protokółu nr 04/2015 z dnia 17.07.2015r.

4. Pismo Sekretarza R.O Pani Emilii Bednarskiej.

5. Protokoły Rady Osiedla i zgłaszane do nich uwagi.

6. Wizyta w Radzie Osiedla Pani Anny Barczak - Dyrektora Biura Rady Miasta.

7. Propozycje dotyczące zagospodarowania placu przy Niemcewicza.

8. Ankieta NIK dotycząca Straży Miejskiej.

9. Pismo z UM dotyczące kwoty do zagospodarowania przez R.O  we wnioskach inwestycyjnych.

10. Pismo dotyczące zmiany Ordynacji w Wyborach do Rad Osiedli.

 

Ad. 1

 Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor przedstawił porządek obrad.

 Ad. 2

 Sprawdzenie Quorum.

Obecnych 5 osób zgodnie listą obecności zał. nr 1.

 Ad. 3

ZA - 5 głosów, PRZECIW - 0 głosów, WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4

 Pismo Sekretarza R.O Pani Emilii Bednarskiej.

Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor przeczytał rezygnację Pani Emilii Bednarskiej z funkcji

Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.

Z uwagi na nieobecność sekretarza wyznaczono tymczasowo do pisania protokołów

Panią Marzenę Lewandowską, która wyraziła zgodę i przewodniczący poddał to pod głosowanie.

 

 ZA - 5 głosów, PRZECIW - 0 głosów, WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów.

 Ad. 5

 Protokoły Rady Osiedla i zgłaszane do nich uwagi.

Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor zaproponował dyskusję nad formą ewentualnych uwag do

protokołów Rady Osiedla. Po omówieniu zagadnienia Zarząd RO przystąpił do głosowania nad

propozycją Uchwały w sprawie składania uwag do protokołów.

 

Uchwała Zarządu RO Nr 04/2015

 

Uwagi do protokołów Rady Osiedla muszą być wnoszone na piśmie, a uwagę pisze wnioskujący

o zmianę w protokole. Taki dokument musi wpłynąć do RO najpóźniej do rozpoczęcia Zebrania

Rady Osiedla. Wszelkie uwagi do protokołów będą poddawane pod głosowanie i dopiero wtedy

będą dołączane do protokołu.

 

 ZA - 5 głosów, PRZECIW - 0 głosów, WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów.

Uchwała Zarządu RO Nr 04/2015 została przyjęta.

 Ad. 6

Wizyta w Radzie Osiedla Pani Anny Barczak - Dyrektora Biura Rady Miasta.

 Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor poinformował członków zarządu RO o wizycie

w RO Dyrektora Biura Rady Miasta Pani Anny Barczak w sprawie kontroli przez

Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecina. Pani Anna Barczak doręczyła i pokwitowała odbiór

Sprawozdania z Działalności Rady Osiedla w kadencji 2011-2015 napisany przez

Panią Teresę Jankowską przewodniczącą RO z poprzedniej kadencji.

 

Ad. 7

Propozycje dotyczące zagospodarowania placu przy Niemcewicza.

 Do RO nie wpłynęły dotychczas żadne propozycje dotyczące zagospodarowania placu

przy ul. Niemcewicza. Czekamy na oferty cenowe rewitalizacji placu do czasu Zebrania

Rady Osiedla.

 

Ad. 8

Ankieta NIK dotycząca Straży Miejskiej.

 Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor przedstawił pismo NIK. Na podstawie zeszytu dyżurów

oraz w trakcie dyskusji omówiono pytania na które RO ma udzielić odpowiedzi i ustalono

opinię . Ankietę po wypełnieniu i konsultacji  z RO zostanie przesłane we wskazane miejsce.

 

Ad. 9

Pismo z UM dotyczące kwoty do zagospodarowania przez R.O  we wnioskach inwestycyjnych.

 

Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor przeczytał pismo z UM dotyczące kwoty przyznanej na plany

inwestycyjne w 2016 roku. Kwota 160 000 złotych została pomniejszona o 15 000 złotych na bieżące

konserwacje. Do dyspozycji jest 145 000.

 

Ad. 10

Pismo dotyczące zmiany Ordynacji w Wyborach do Rad Osiedli.

Przewodniczący RO Pan Jacek Kantor poinformował o piśmie z UM dotyczącym Ordynacji w Wyborach do Rad Osiedli. Do 30 września 2015 można wnosić uwagi w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Marzena Lewandowska