Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 14/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 19 Kwiecień, 2016

Protokół Nr 14/2016

                                                                                                             z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko '

                                                                                                                                                           z dnia 19.04.2016

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 13/2016 z dnia 05.04.2016r.

4. Wniosek KIS.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 i 2 Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 1700 Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał i wniosków. Na posiedzeniu Zarządu nie było Pana Wojciecha Krygiera. Przewodniczący usprawiedliwił nieobecność Wiceprzewodniczącego Zarządu. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Obecni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia. W głosowaniu „ZA” przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 6 obecnych Członków Zarządu.

Ad. 3 Przewodniczący odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. W głosowaniu „ZA” przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu głosowało 4 Członków Zarządu, „WSTRZYMAŁO SIĘ” 2 Członków Zarządu.

Ad. 4 Przewodniczący przedstawił koncepcję organizacji festynu oraz sugestię szkół aby festyn odbył się dnia 28 maja 2016 roku. Przewodniczący spotkał się z dyrektorami czterech szkół znajdujących sie na Osiedlu Niebuszewo-Bolinko. Chęć współ organizacji wyraziły Szkoła Podstawowa nr 41 i Gimnazjum nr 2 przy ulicy Cyryla i Metodego. Ze względu na krótki czas, jaki pozostał do terminu festynu, Przewodniczący zaproponował wynajęcie firmy do organizacji festynu. Ofertę złożyły trzy firmy. Plan organizacji festynu wraz z planem kosztów zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu Rady Osiedla.

 

Ad. 5 Wolnych wniosków nie było.

 

Ad. 6 Zakończenie posiedzenia.

 

Małgorzata Osowska - Protokolant