Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 13/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Kwiecień, 2016

Protokół Nr 13/2016

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 05.04.2016

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 12/2016 z dnia 09.03.2016r.

4. Wniosek KIS.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie zebrania.

 

Ad 1:

Przewodniczący Jacek Kantor otworzył posiedzenie Zarządu oraz przestawił porządek Zebrania.

Ad 2 :

Na podstawie listy obecności stwierdzono że jest quorum. Obecnych 6 osób na 7 osób czyli Zarząd zdolny jest to podejmowania uchwał i wniosków. Protokołuje Wojciech Krygier w zastępstwie ze względu na nieobecność sekretarz Małgorzaty Osowskiej.

Ad 3:

Odnośnie pkt. Ad 4 i Ad 5 zawartych w protokole nr 12/2016, Członek Zarządu H. Krudos  wniósł uwagi dotyczące rozszerzenia tych punktów o wnioski wynikające z omówień zawartych tam tematów.  Jednak po burzliwej dyskusji która się wywiązała wycofał swoje uwagi.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Za - 5 głosów  Przeciw - 0 głosów    Wstrzymujących 1 - głos

Protokół nr12/2016 został przyjęty

Ad 4:

Wniosek do Komisji Inicjatyw Społecznych dotyczący festynu integracji mieszkańców osiedla na kwotę 6000 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady Miasta. Zarząd Rady Osiedla ustali datę festynu w porozumieniu z Gimnazjum numer 2 oraz Szkołą Podstawową numer 41.  Przewodniczący skontaktuje się ze szkołami oraz zajmie się organizacją festynu. Członek Zarządu Henryk Krudos  wysunął sugestię, iż Zarząd powinien dokonać pełnej analizy (wieloaspektowo) przygotowawczej do festynu, a następnie przystąpić do  podziału zadań i pracy na poszczególnych członków RO. Przewodniczący omówił projekt imprezy. Wystąpił problem z ustaleniem terminu ze względu na zgłaszaną dużą absencję Radnych w dniu 04.06.2016. Natomiast 11.06.2016 są Dni Morza oraz otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a 18.06.2016 jest  późnym terminem z powodu bliskiego zakończenie roku szkolnego. Omówiono wstępne założenia odnośnie przygotowywanego programu z podziałem na gastronomię, występy artystyczne i konkursy oraz wynajęcie urządzeń zabawowych. Radni jednomyślnie zaakceptowali propozycję Członka Zarządu Aliny Grzebyk, iż na festyn Rada Osiedla powinna dołożyć oprócz pieniędzy z KIS kwotę 6000 ze swojego budżetu. Przewodniczący zaproponował termin kolejnego posiedzenia Zarządu w tej sprawia na 13.04.2016 .

Ad 5:

Vice-Przewodniczący Wojciech Krygier zaproponował poruszenie kwestii fanpage społeczność o nazwie ,, Rada Osiedla Niebuszewo-bolinko’’ podczas posiedzenia Rady Osiedla. Fanpage jest nieaktywny i Zarząd nie posiada żadnej wiedzy, kto go prowadzi ponieważ administrator nie odpisuje na wiadomości prywatne. Istnienie tego fanpage dezorientuje mieszkańców, którzy poprzez brak aktywności na nim twierdzą, iż Rada Osiedla nie prowadzi żadnej działalności.                                      Druga poruszona sprawa to Osiedlowy Market Różnorodności. II edycja odbędzie się 07.05.2016 razem z Osiedlowym Domem Kultury SM „Wspólny Dom”.

Ad 6:

Przewodniczący zamknął zebranie.

 

 

 

Protokołował:

Wojciech Krygier