Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 12/2016
Data posiedzenia: 
środa, 9 Marzec, 2016
Protokół Nr 12/2016
 
z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko
 
z dnia 09.03.2016
 
 
 
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu.
 
2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
 
3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 11/2015 z dnia 26.02.2016r.
 
4. Omówienie pisma z WGKiOŚ o nieprawidłowościach w dokumentacji Rady.
 
5. Omówienie poprawek i zmian w dokumentacji Zarządu.
 
6. Przyjęcie uchwały 08/16 o zmianach w dokumentacji.
 
7. Wniosek KIS.                                                    
 
8. Wolne wnioski.
 
9. Zakończenie posiedzenia.
 
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1 i 2
 
Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 1700 Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał i wniosków. Na posiedzeniu Zarządu nie było Pani Aliny Grzebyk. Przewodniczący usprawiedliwił nieobecność Członka Zarządu. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Obecni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
 
Ad. 3
 
Przewodniczący odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem protokołu nr  11/2016 z dnia 02.02.2016.
 
Za  6 – głosów           Przeciw 0 – głosów     Wstrzymujących 0 - głosów
 
Protokół 11/2016 został przyjęty.
 
Ad. 4
 
Przewodniczący przedstawił pismo wraz z załącznikiem, które wpłynęło z WGKiOŚ dnia 03.03.2016r dotyczące uwag do dokumentacji Zarządu. Załącznik w formie pisma zawierał uwagi do dokumentacji Zarządu i został podpisany przez Bogdana Dziewulskiego i Teresę Jankowską Radnych Osiedla Niebuszewo-Bolinko.
 
 
 
Ad. 5
 
Zarząd przeanalizował protokoły i uchwały.
 
Ad. 6
 
Przyjęcie uchwały nr 08/16 o zmianach w dokumentacji.
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia korekty wynikającej z analizy dotychczasowej dokumentacji Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.
 
 Uchwała 08/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Za  6 – głosów           Przeciw 0 – głosów     Wstrzymujących 0 - głosów
 
Uchwała nr08/16 została podjęta.
 
Ad. 7
 
Przewodniczący  zaproponował aby na dodatkowe pieniądze w kwocie 6 tys. z Komisji Inicjatyw Społecznych złożyć wniosek na remont ogrodzenia lub doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka i Kadłubka. Zarząd zgodził się z tą propozycją jednomyślnie aby taki wniosek przedstawić na Radzie Osiedla .
 
Ad. 8
 
Brak wniosków.
 
Ad. 9
 
Przewodniczący zamknął zebranie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
 
Małgorzata Osowska