Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 03/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 14 Lipiec, 2015

Protokół Nr 03/2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko                                    

z dnia 14.07.2015

 

1.       Otwarcie Obrad.

2.       Sprawdzenie Quorum.

3.       Przyjęcie protokołu Nr 02/15 z dnia 18.06.2015.

4.       Wizja lokalna odnośnie planu ewentualnej budowy żłobka na obecnym placu zabaw przy zbiegu ulic Kadłubka i Asnyka.  Termin wizji lokalnej 15.07.2015 o godzinie 9.00.

5.       Podjęcie Uchwały o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Radzie Osiedla Niebuszewo - Bolinko  z uwagi na braki w dokumentacji oraz brak Sprawozdania z działalności Rady Osiedla  byłej Przewodniczącej Pani Teresy Jankowskiej.

6.        Realizacja zadania przebudowy chodników od Ronda Sybiraków po obu stronach ulicy Asnyka. Przekazanie Placu Budowy  17.07.2015 o godzinie 13.00 .

7.       Pismo z Urzędu Miasta w sprawie udostępnienia lokalu Rady Osiedla na potrzeby Komisji Wyborczej na ogłoszone Referendum.

8.       Zmiana w inwestycjach poprzedniej kadencji  Rady  Osiedla Niebuszewo – Bolinko.

9.       Wniosek do KIS w sprawie pozyskania środków na integrację mieszkańców.

10.   Zakończenie zebrania

Ad. 2

 Obecnych 5 osób zgodnie z listą obecności zał. nr 1.

Ad. 3

 Za 5  głosów      Przeciw 0  głosów   Wstrzymujących  0 głosów

Protokół został przyjęty.

 Ad.4

Wyznaczono członków Zarządu na wizję lokalną dotyczącą ewentualnej budowy żłobka na terenie obecnego Placu Zabaw (skrzyżowanie ulic Kadłubka i Asnyka) zaplanowaną na dzień 15.07.2015 godz. 9:00. W spotkaniu uczestniczyć będą : Kantor Jacek, Pawlaczek Jan, Krudos Henryk i Grzebyk Alina.

Ad. 5

 Przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą Nr 02/15 w sprawie złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin w Radzie Osiedla Niebuszewo- Bolinko z uwagi na  braki:

- sprawozdania z działalności RO byłej Przewodniczącej RO Pani Teresy Jankowskiej

- sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2015 rok

- jakiejkolwiek dokumentacji w zasobach komputera RO –wszystko wyczyszczone

- dokumentacji dotyczącej inwestycji rozpoczętych w poprzedniej kadencji oraz tych, które są w   trakcie realizacji

- w Protokółach Rady Osiedla i Zarządu RO. Błędy i poprawki w numeracji Uchwał, brak parafowania poprawek. Na dokumentach błędne daty i brak podpisów.

- brak dokumentacji do Sprawozdania Rocznego dla mieszkańców za 2014 rok. Sprawozdań nie ma ani na stronie internetowej, a z mieszkańcami nie organizowano Spotkań dotyczących działalności Rady w ostatniej kadencji.

Za 5  głosów      Przeciw 0  głosów   Wstrzymujących  0 głosów

Uchwała Zarządu nr 02/15 została podjęta.

Ad. 6

Zgodnie z otrzymaną informacją wyznaczono członka Zarządu RO do reprezentowania RO w dniu 17.07.2015 o godzinie 13.00. Radę reprezentował będzie Jan Pawlaczek. Spotkanie ma dotyczyć przekazania placu budowy chodników od Ronda Sybiraków do Kadłubka –ul. Asnyka.

Ad. 7

 Na czas referendum wyznaczono gospodarza Lokalu Wyborczego w siedzibie Rady Osiedla Niebuszewo- Bolinko – Kantor Jacek oraz informatyka – Falba Anna.

Ad. 8

 W wyniku otrzymania pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji przebudowy istniejącego placu przy ul. Niemcewicza na Osiedlowy Plac Zabaw dla Dzieci w kwocie 100000 złotych podjęta została Uchwała Nr 03/15 o wstrzymaniu prac związanych z modernizacja i postawieniem urządzeń zabawowych na placu przy ul. Niemcewicza 37 – 40 do czasu rozpatrzenia przez Radę Osiedla wszystkich okoliczności związanych z tą inwestycją.

Za 5  głosów      Przeciw 0  głosów   Wstrzymujących  0

Uchwała Zarządu nr 03/15 została podjęta.

 Zarząd jest za rewitalizacją placu, a nie przebudową za 100 000 złotych. Powodem podjęcia takiej decyzji było między innymi to, że do RO wpłynęło pismo mieszkańców przyległych do placu klatek z wyraźną sugestią o dokonanie rewitalizacji istniejącego terenu, a nie przebudowanie go na Ogólnodostępny Plac Zabaw.

Ad.9

Wniosek do KIS – zawiera szczegółowy opis miejsca imprezy, przewidywanego terminu oraz atrakcji związanych z integracją mieszkańców Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Wniosek zawiera również kwoty niezbędnych środków na organizację z przeznaczeniem:

Zabawki dmuchane        1 500

Gastronomia                     2 800

Nagrody                                 900

Promocja RO                        500

Łączna kwota na wniosku to 5 700,00.

 

Wniosek złoży Przewodniczący  Pan Jacek Kantor.

Ad.10

Zakończenie zebrania.

Protokółowała:

Marzena Lewandowska