Zebranie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 02/2015
Data posiedzenia: 
czwartek, 18 Czerwiec, 2015

Protokół Nr 02/2015

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

z dnia 18.06.2015

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Sprawdzenie Quorum.

3.       Pismo od pana Pawła Kryzana w sprawie pomocy w załatwieniu spraw typu wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, wypożyczenie grilla czy wsparcie w innych zadnieniach organizacyjnych , dla zorganizowania festynu sąsiedzkiego.

W związku z pismem pana Kryzana wywiązała się dyskusja na temat współudziału Rady w organizacji pikniku sąsiedzkiego. Stanowisko  pani Lewandowskiej o nie wspieranie festynu sąsiedzkiego z powodu zbyt krótkiego terminu realizacji. Pan Krudos wychodzi z zebrania po plakat festynu na którym jest napisane że Rada Osiedla jest współ organizatorem festynu sąsiedzkiego.

Przewodniczący podał pod głosowanie Uchwałę nr 01/2015  o odmowie wzięcia udziału w współ organizacji pikniku sąsiedzkiego.

Za- 7 głosów , Przeciw – 0 głosów , Wstrzymujących – 0 głosów.

Uchwała nr 01/2015  o odmowie wzięcia udziału w organizacji lub pomocy w festynie sąsiedzkim z powodu krótkiego terminu zgłoszenia została podjęta.

4.       Pismo z Urzędu Miasta w sprawie potrzeb na rzecz osób starszych i funkcjonowania aktualnie form wsparcia osobą 60+, zwiększenie dostępności i poszerzenia oferty działań na terenie Miasta Szczecin.

Omówienie funkcjonowania Koła Seniora przy Radzie Osiedla , wystosowanie pisma do Urzędu Miasta  o próbach zaktywizowania osób 60+a także o funkcjonowaniu tego Koła Seniora od wielu lat i chęci poszerzenia jego działalności.

5.       Wolne wnioski pismo pani Osowskiej w sprawie placyku przy ul Św. Marcina na którym przebywają osoby spożywające alkohol  zachowując się nie stosownie i budząc strach przed mieszkańcami .

6.       Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Emilia Bednarska.