Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
11/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 26 Kwiecień, 2016

PROTOKÓ nr 11/2016 

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko z dnia 26.04.2016 r.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie  zostało  zwołane w trybie pilnym na godz. 17:00 Prowadził je Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor wg następującego porządku obrad:

 

 

  1. Przedstawienie porządku zebrania.
  2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
  3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 10/2016 z dnia 22.03.2016r.
  4. Opinia dotycząca postawienia punktu gastronomicznego pan ILhami Ekinci.
  5. Organizacja Festynu „Powitanie Lata” KIS.
  6. Korekta planu rzeczowo-finansowego (dodatkowe dofinansowanie festynu).
  7. Podjęcie uchwały o modernizacji chodnika na placu przy zbiegu ulic Długosza i Naruszewicza (przy krzyżu).
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

 Przebieg zebrania: Ad. 1 i 2

Zebranie otworzył o godzinie 17:00 Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Kantor. Przewodniczący odczytał porządek zebrania. Obecnych 15 Radnych. Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał  i wniosków na zebraniu. W zebraniu uczestniczył Radny Miasta Szczecin Pan Rafał Niburski.

Ad. 3

 

Przewodniczący przedstawił protokół nr 10/2016 z dnia 22.03.2016r i zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.

Radna Teresa Jankowska pytała o tryb pilny zwołania poprzedniego zebrania i dlaczego zrezygnowano z ławek przy ulicy Heleny.

Przewodniczący wyjaśnił, że Urząd Miasta ma dokonać kompleksowej modernizacji całego placu. Jest już opracowany projekt i obecnie inwestycja jest planowana w budżecie miasta.

Radna Teresa Jankowska stwierdziła, że była to decyzja poprzedniej rady osiedla na wniosek mieszkańców z ulicy Heleny.

Przewodniczący zapewnił, że jeżeli inwestycja nie będą prowadzone to RO powróci do tematu inwestycji ławek przy ulicy Heleny. Dodał, że postawienie kilku ławek to byłaby niegospodarność ze strony RO przy planowanej inwestycji z UM.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 10/2016 z dnia 22.03.2016r. Radni obecni: 15 osób

Za przyjęciem głosowało : 9 osób

Przeciw : 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 5 osób.

 

Protokół został przyjęty.

Ad. 4

 

Przewodniczący przedstawił pismo z UM w sprawie wydania opinii na postawienie punktu gastronomicznego kuchni tureckiej na Al. Wyzwolenia (obok Ronda Giedroycia).

Radna Teresa Jankowska przypomniała, że w poprzedniej kadencji RO był wniosek o postawienie w tamtym miejscu budki z kurczakiem, wniosek nie uzyskał zgody ze względu na inne plany zagospodarowania.

Przewodniczący przypomniał Radnym, że RO wydaje tylko opinię.

Radny Wojciech Banaszak poprosił, aby na przesyłanych skanach map zaznaczać miejsca, o których będzie mowa. Dodał, że należy również sprawdzić jak jest w planie zagospodarowania przestrzennego.

Radny Bogdan Dziewulski stwierdził, że należy sprawdzić co przewiduje plan zagospodarowania  przestrzennego, potrzebna jest również wizja lokalna i zdanie mieszkańców.

Radna Alina Grzebyk powiedziała, że rozmawiała z mieszkańcami i nie zgłosili sprzeciwu. Radny Grzegorz Szczerski stwierdził, że warto jest zwracać uwagę na estetykę miasta.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 33/16 i zarządził głosowanie w sprawie wydania opinii na postawienie punktu gastronomicznego kuchni tureckiej na Al. Wyzwolenia (obok Ronda Giedroycia).

 

Radni obecni: 15 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 7 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 4 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 4 osoby

 

Uchwała nr 33/16 została podjęta.

 

Uchwała nr 33/16 z dnia 26.04.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 5

Organizacja Festynu „Powitanie Lata”. W organizację festynu włączą się szkoły Gimnazjum nr 2 i SP 41 przy ulicy Cyryla i Metodego.

Przewodniczący przedstawił propozycję dodatkowego dofinansowania festynu ze środków RO. Kwota 6000 zł z KIS to skromne środki, które nie zapewnią wszystkich atrakcji. Ze względu na czasochłonne i skomplikowane procedury zamawiania Zarząd zaproponował zamówienie firmy specjalizującej się w organizacji festynu. Obniżenie kosztów organizacji festynu jest możliwe tylko przy włączeniu się Radnych w organizację.

Radny Bogdan Dziewulski stwierdził, że wybór firmy powinien odbyć się poprzez konkurs ofert. W ofercie powinien znaleźć się wariant podstawowy i rozszerzony.

Przewodniczący powiedział, że dokładnie tak to zostało zrobione, są trzy oferty. Jedna z firm jest z naszego osiedla i złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dalsza dyskusja koncentrowała się wokół festynu. Radni rozmawiali o turnieju piłkarskim, o terminie festynu i innych możliwościach zagospodarowania środków z KIS. Przewodniczący wyjaśnił, że środki KIS przeznaczone są na integrację dzieci, młodzieży i mieszkańców.

O godzinie 18:15 z zebrania wyszedł Radny Wojciech Banaszak.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 34/16 i zarządził głosowanie w sprawie dodatkowego dofinansowania w kwocie do 6000 tyś zł festynu „Powitanie Lata” organizowanego przez Radę Osiedla ze środków KIS.

 

Radni obecni: 14 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 3 osoby

 

Uchwała  nr 34/16 została podjęta.

Uchwała nr 34/2016 z dnia 26.04.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie miejsca i terminu organizacji festynu „Powitanie Lata”. Termin festynu to 28 maja (sobota) 2016 roku w godzinach 10-16 przy szkołach: Gimnazjum nr 2 i SP 41 przy ulicy Cyryla  i Metodego.

 

Radni obecni: 14 osób

ZA głosowało: 11 osób

PRZECIW głosowało: 2 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 osoba

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały o modernizacji chodnika na placu przy zbiegu ulic Długosza i Naruszewicza (przy krzyżu). Przewodniczący przedstawił prośbę kilku mieszkańców na wykonanie modernizacji chodnika na pełne płyty na placu przy krzyżu u zbiegu ul. Długosza i Naruszewicza. Płyty są zniszczone i utrudniają sprawne poruszanie się wokół krzyża.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 36/16 i zarządził głosowanie w sprawie wykonania modernizacji chodnika (na pełne płyty) na placu przy krzyżu u zbiegu ulic Długosza i Naruszewicza o wartości  ok. 3000 tys. zł.

 

Radni obecni: 14 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 3 osoby

 

Uchwała nr 36/16 została podjęta.

Uchwała nr 36/2016 z dnia 26.04.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 6

Korekta planu rzeczowo-finansowego (dodatkowe dofinansowanie festynu).

 

Przewodniczący wyjaśnił iż w związku z innym niż planowano sposobem organizacji festynu dotyczącym zmiany finansowania zakupów które zrobi firma organizująca ten festyn trzeba dokonać przesunięcia środków w planie rzeczowo – finansowym.

 

O godzinie 18:30 z zebrania wychodzi Radny Wojciech Krygier. O godzinie 18:35 z zebrania wychodzi Radny Marian Strugała.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 35/16 i zarządził głosowanie w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.

 

Radni obecni: 12 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 12 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

 

Uchwała nr 35/16 została podjęta.

Uchwała nr 35/2016 z dnia 26.04.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Wolne wnioski.

O godzinie 18:50 z zebrania wychodzi Radny Jan Pawlaczek.

Przewodniczący przedstawił prośbę Rady Osiedla Żelechowa o wypożyczenie z Rady Osiedla Niebuszewo- Bolinko sprzętu nagłaśniającego.

Radna Teresa Jankowska stwierdziła, że jeżeli RO Żelechowa ma osobę, która potrafi obsługiwać taki sprzęt nagłaśniający można go pożyczyć.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie zgody wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego dla RO Żelechowa na dzień 20 czerwca 2016 roku.                                                                                                                            

Radni obecni: 12 osób

ZA głosowało: 12 osób

PRZECIW głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Radni wyrazili zgodę na powyższe.

 

Następnie przewodniczący przypomniał prośbę Radnego Wojciecha Krygiera o wsparcie przez Radnych organizacji Osiedlowego Marketu Różnorodności dnia 7 maja br.

 

Przewodniczący poinformował, że można zgłaszać kandydatury do Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta, który mi pomógł. Kandydatury można zgłaszać do 31 maja br.

 

Na zebraniu rozpatrywana była również kwestia pomocy w sprawie uzyskania mieszkania socjalnego dla mieszkańca, który ma wyrok o eksmisję. Głównym problemem jest to aby mieszkanie było zlokalizowane na parterze. Radni stwierdzili, że RO może wydać pismo wspierające starania mieszkanki.

 

Ad. 9

Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół 11 Rada - 26.04.2016.pdf298.94 KB