Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
PROTOKÓŁ nr 10/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 22 Marzec, 2016

PROTOKÓŁ nr 10/2016 z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko z dnia 22.03.2016 r

 W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor wg następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

2. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 08/2016 z dnia 17.02.2016r.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 09/2016 z dnia 15.03.2016r.

4. Wniosek do KIS.

5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z zadań remontu schodów i dostawiania ławek na pl. Przy ul. Naruszewicza i Heleny.

6. Opinia dotycząca postawienia przyczepy gastronomicznej

. 7. Wybór kandydatów do prac nad Statutem - WGKiOŚ.

8. Przedstawienie projektów imprez na 2016.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

 

Przebieg zebrania:

Ad. 1 i 2 Zebranie otworzył o godzinie 18:00 Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Kantor. Przewodniczący odczytał porządek zebrania. Obecnych 11 Radnych. Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał i wniosków na zebraniu.

Ad. 3 i 4 Przewodniczący przedstawił protokół nr 08/2016 z dnia 17.02.2016r i zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu. Radny Bogdan Dziewulski zgłosił następujące uwagi do protokołu: - brak jest wypowiedzi Radnego Bogdana Dziewulskiego dot. pisma i skargi, - brak wniosku i spostrzeżeń dot. dokumentacji Zarządu RO. Radny Bogdan Dziewulski stwierdził, że protokół otrzymał na jeden dzień przed posiedzeniem i nie miał możliwości wniesienia uwag.

Radna Marzena Lewandowska stwierdziła, że do dnia odbycia zebrania nikt z Radnych nie złożył uwag do protokołu i przypomniała Radnym, że uwagi należy przedłożyć na piśmie. Przewodniczący przedstawił protokół nr 09/2016 z dnia 15.03.2016r i zapytał radnych czy wnoszę uwagi do protokołu. Na zebraniu w dniu 15.03.2016r nie było quorum a zatem nie podjęto decyzji w sprawie wniosku KIS. Przewodniczący dodał, że nie gwarantuje zatwierdzenie wniosku KIS przez Komisję po dzisiejszym zebraniu.

Radna Alina Grzebyk stwierdziła, że brak obecności na poprzednim zebraniu to brak odpowiedzialności wśród radnych zwłaszcza, że sprawa wniosku KIS jest terminowa.

Uwagi do protokołu nr 08/2016 z dnia 17.02.2016r poddano pod głosowanie: Radni obecni: 11 osób ZA głosowało: 8 osób PRZECIW: 1 osoba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby Uwagi do protokołu zostały przyjęte

Następnie Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 08/2016 z dnia 17.02.2016r.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem protokołu głosowało: 9 osób

PRZECIW: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby.

Protokół został przyjęty.

Następnie Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 09/2016 z dnia 15.03.2016r.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem protokołu głosowało: 9 osób

PRZECIW: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby

. Protokół został przyjęty.

Ad. 5 Wniosek KIS – Komisja Inicjatyw Społecznych. Przewodniczący poinformował, że podobnie jak w ubiegłym roku można złożyć wniosek do Komisji Inicjatyw Społecznych. Kwota, którą można otrzymać to 6.000 zł.

Radna Marzena Lewandowska zaproponowała aby środki przeznaczyć na organizację festynu. Festyn pod nazwą „Powitanie lata” miałby na celu integrację mieszkańców Osiedla Niebuszewo-Bolinko i odbyć się na przełomie maja i czerwca. Radna zaproponowała organizację przy Szkole Podstawowej nr 41 i Gimnazjum nr 2. Radna przypomniała, że ostatni festyn zorganizowany we wrześnie, był pozytywnym wydarzeniem na Osiedlu.

Następnie Przewodniczący zaproponował podział kwoty 6.000 zł na następujące kategorie: - Gastronomia: 2.600 zł - Nagrody: 900 zł - Promocja RO: 500 zł - Zabawki dla dzieci, dmuchańce: 2.000 zł. Radny Bogdan Dziewulski zaproponował włączenie innych szkół znajdujących się na osiedlu do współ organizacji festynu.

Przewodniczący stwierdził, że logistycznie najkorzystniej jest przy szkołach na ulicy Cyryla i Metodego. Inne szkoły nie zgłosiły chęci współpracy. Po organizacji wrześniowego festynu można stwierdzić, że szkoły dużo pomogły. Przy Szkole Podstawowej nr 69 organizowane są turnieje piłkarskie. Radna Marzena Lewandowska dodała, że należy podzielić organizację imprez na Osiedlu. Szkoła Podstawowa nr 69 organizuje turniej sportowy, Szkoła Podstawowa nr 41 i Gimnazjum nr 2 współorganizują festyny. Przy organizacji ostatniego festynu RO uzyskała wparcie i pomoc nauczycieli oraz dzieci.

Radny Henryk Krudos zaproponował aby poinformować o organizacji festynu wszystkie szkoły na Osiedlu Niebuszewo-Bolinko i zaprosić na spotkanie i do współpracy. Radny dodał, że zadaniem RO jest integrować mieszkańców i dzieci, a nie dzielić.

Radny Bogdan Dziewulski powiedział, że Szkoła Podstawowa nr 69 ma doskonałe zaplecze sportowe. Radny Bogdan Dziewulski postawił wniosek: wystosować zaproszenie do Dyrektorów Szkół znajdujących się na Osiedlu Niebuszewo-Bolinko i zaprosić na spotkanie robocze przedstawiające współpracę.

Przewodniczący zapewnił, że takie pismo będzie wysłane przed jesiennym festynem.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 29/16 w sprawie wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych o dofinansowanie kwotą 6 000 zł festynu integracyjnego „Powitanie Lata” i zarządził głosowanie:

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała nr 29/16 została podjęta.

 

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały nr 30/16 w sprawie organizacji cyklu imprez pn. „Osiedlowe Targi Różnorodności”, które będą się odbywały w soboty. Organizatorem ze strony RO jest Radna Aleksandra Mytlewska i Radny Wojciech Krygier. Głosowanie w sprawie Osiedlowych Targów Różnorodności:

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała nr 30/16 została podjęta.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały o rezygnacji z zadań remontu schodów i dostawiania ławek na pl. przy ul. Naruszewicza i Heleny. Przewodniczący poinformował Radnych, że przy ulicy Naruszewicza i Heleny Urząd Miasta planuje inwestycje. Przewodniczący zaproponował aby kwota 13.000 zł przeznaczona na remont schodów i dostawienie ławek została wykorzystana na inny cel. Radny Bogdan Dziewulski zapytał czy środki 13.000 zł wrócą do puli środków RO. Przewodniczący zapewnił, że posiada w tej sprawie pismo.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 32/16 w sprawie rezygnacji z zadań remontu schodów i dostawiania ławek na pl. przy ulicy Naruszewicza i Heleny ze środków budżetowych Miasta na 2015.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 9 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 osoba

Uchwała nr 32/16 została podjęta.

 

Ad. 7 Opinia dotycząca postawienia przyczepy gastronomicznej.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 31/16 w sprawie wniosku dot. postawienia przyczepy gastronomicznej na ul. Ofiar Oświęcimia przy wjeździe na parking Kauflandu.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 9 osó

b PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 osoba

Uchwała nr 31/16 została podjęta.

O godzinie 19:20 z zebrania wychodzi Radna Aleksandra Mytlewska.

 

Przewodniczący zwrócił uwagę Radnym, że organizacją imprez należy zająć się o wiele wcześniej niż było do tej pory. Procedury wyłaniania dostawców usług została zmieniona i wydłużona. Radna Kinga Karbowniczek zaproponowała, że należałoby wyłonić grupę radnych odpowiedzialnych za organizację festynu. Przewodniczący powiedział, że preferuje wynająć firmę, która specjalizuje się w organizacji imprez integracyjnych w tym: gastronomię, animatora zabaw. Radny Bogdan Dziewulski zaproponował, że podczas festynu mógłby się odbyć jednorazowy turniej piłkarski pomiędzy drużynami ze szkół na Osiedlu.

Przewodniczący zapytał Radnego Bogdana Dziewulskiego o możliwość zajęcia się organizacją takiego turnieju. Radny Bogdan Dziewulski wyraził zgodę. Radna Marzena Lewandowska poprosiła Radnych o przemyślenie włączenia się do organizacji festynu.

Ad. 8 Wybór kandydatów do prac nad Statutem – WGKiOŚ. Przewodniczący zwrócił się do Radnych o zaproponowanie kandydatur do prac nad Statutem RO w WGKiOŚ. Poinformował również, że do prac zgłosiły się już dwie osoby: Radny Wojciech Krygier i Radny Henryk Krudos. Zaproponowano kandydaturę Radnego Bogdana Dziewulskiego który wyraził na to zgodę.

O godzinie 19:30 z zebrania wychodzi Radna Alina Grzebyk

. O godzinie 19:31 z zebrania wychodzi Radna Marzena Lewandowska.

 

Ad. 9 Z powodu braku quorum nie podjęto innych tematów.

Ad. 10 Wolne wniosku. Nie było wolnych wniosków na zebraniu.

Ad. 11 Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie