Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
środa, 17 luty, 2016

posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko

 z dnia 17.02.2016 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor wg następującego porządku obrad:

 

1. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

2. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 07/2015 z dnia 08.12.2015r.              

3. Przyjęcie rezygnacji pani Aliny Grzebyk z funkcji skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.

4. Wybór Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

5. Wybór Członka Zarządu Rady Osiedla.

6. Opinia dotycząca postawienia garażu.

7. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015.

8. Rozwiązanie komisji medialnej.

9. Uchwała Zlecenie Mikołaj.

10. Podjęcie uchwały o przekazaniu komputera kombatantom.

11. Wolne wnioski (m.in. propozycja imprez na 2016r).

12. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad. 1

Przewodniczący poinformował Radnych, że zebrania będą nagrywane.

Zebranie otworzył o godzinie 18:00 Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Kantor. Przewodniczący odczytał porządek zebrania. Obecnych 17 Radnych. Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał  i wniosków na zebraniu.

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił protokół nr 07/2015 z dnia 08.12.2015r i zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.

Radna Teresa Jankowska wniosła o wykreślenie następującego zdania z protokołu: „Jednocześnie poprosiła o dołączenie i przegłosowanie uwag”.

Wniosek poddano pod głosowanie:

Radni obecni: 17 osób

ZA głosowało: 10 osób

PRZECIW: 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 6 osób

Zdanie zostało wykreślone.

 

Następnie Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 07/2015 z dnia 08.12.2015r.

Radni obecni: 17 osób

ZA przyjęciem protokołu głosowało: 12 osób

PRZECIW: 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 4 osoby.

Protokół został przyjęty.

Ad. 3

 

Przewodniczący poinformował Radnych, że Pani Alina Grzebyk złożyła rezygnację z funkcji Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Dodał również, że rezygnacji nie trzeba przyjmować uchwałą z powodu upłynięcia terminu jaki Rada miała na podjęcie uchwały.

 

Ad. 4

Wybór Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Przewodniczący zgłosił kandydaturę Jana Pawlaczka  na funkcję Skarbnika Rady Osiedla. Radny Jan Pawlaczek wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów na funkcję Skarbnika RO i funkcję Członka Zarządu RO.

Komisja skrutacyjna w składzie:

Kinga Karbowniczek – Przewodnicząca

Aleksandra Mytlewska – Członek

Marzena Lewandowska – Członek

 

Za powołaniem Komisji głosowali obecni Radni.

 

O godzinie 18:35 na zebranie przyszedł Radny Bogdan Dziewulski. Uprawnionych do głosowania 18 osób.

 

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Kinga Karbowniczek odczytała protokół Nr 1. Protokół Nr 1 komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Radni obecni: 18 osób

ZA przyjęciem uchwały nr 24/16 głosowało: 12 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały 24/16 głosowało: 3 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 osoba

GŁOSY NIEWAŻNE: 2

Uchwała nr 24/16 z dnia 17.02.2016r w sprawie wyboru na Skarbnika Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko Radnego Jana Pawlaczka została podjęta. Uchwała nr 24/16 z dnia 17.02.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Wybór Członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Przewodniczący zgłosił kandydaturę Aliny Grzebyk  na funkcję Członka Zarządu Rady Osiedla. Radna Alina Grzebyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Kinga Karbowniczek odczytała protokół Nr 2. Protokół Nr 2 komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Radni obecni: 18 osób

ZA przyjęciem uchwały nr 25/16 głosowało: 10 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały 25/16 głosowało: 2 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 4 osoby

GŁOSY NIEWAŻNE: 2

Uchwała nr 25/2016 z dnia 17.02.2016r w sprawie wyboru na Członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko Radnej Aliny Grzebyk została podjęta. Uchwała nr 25/16 z dnia 17.02.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Opinia dotycząca postawienia garażu.

Przewodniczący przedstawił pismo mieszkańca osiedla w sprawie wyrażenia opinii przez RO na postawienie garażu blaszanego. Mieszkaniec jest osobą chorą i potrzebuje garaż blisko miejsca zamieszkania.

Radna Teresa Jankowska stwierdziła, że garaże blaszane są likwidowane i Urząd Miasta nie wyrazi zgody na postawienie garażu.

Wniosek formalny – Radny Wojciech Banaszak:

Radny stwierdził, że w porządku obrad nie było wpisanej lokalizacji postawienia garażu blaszanego, na przyszłość proszę  o przesyłanie skanu pisma na e-maila.

 

Wniosek formalny – Radna Marzena Lewandowska:

Radna zaproponowała aby Członkowie Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko zadeklarowali się w jakich dziedzinach chcą się udzielać i współpracować.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej postawienia garażu.

 

Radni obecni: 18 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 3 osoby

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 3 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 12 osób

 

Uchwały nie podjęto.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015.

 

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O godzinie 19:30 z zebrania wyszła Radna Arleta Jankowska.

Radny Henryk Krudos poprosił Przewodniczącego aby w przyszłości na zebraniu było dostępnych kilka egzemplarzy sprawozdań.

 

Pomimo zakończenia głosowaniem sprawy postawienia blaszanego garażu Radny Marian Strugała zgłosił propozycję wysłania pisma o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo pana Andrzeja Czajkowskiego Rada Osiedla Niebuszewo – Bolinko nie widzi obecnie przeszkód aby na wskazanym przez niego terenie w związku z jego stanem zdrowia postawić garaż blaszany.”.

 

Głosowanie wniosku Radnego Mariana Strugały

Radni obecni: 17 osób

ZA przyjęciem wniosku głosowało: 8 osób

PRZECIW przyjęciu głosowało: 2 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 7 osób

 

Ad. 8

Rozwiązanie komisji medialnej.

 

Przewodniczący poinformował, że z powodu nie wykonywania prac przez Komisję medialną, Komisję tę należy rozwiązać. Komisja Medialna nie sprawdziła się. Zadania związane z promocją wykonują inni radni.

Radny Wojciech Banaszak nie zgodził się ze stanowiskiem Przewodniczącego, że Komisja nie wykonuje pracy. Radny Wojciech Banaszak podkreślił, że był w kontakcie z innymi członkami Komisji i wszystkie informacje przekazywał.

Radna Marzena Lewandowska stwierdziła, że pozostali członkowie Komisji Medialnej powinni się wypowiedzieć nt. swojej pracy.

Radny Wojciech Krygier stwierdził, że praca w Komisji była ciężka, prowadzenie FB zostało wstrzymane ponieważ komentarze Radnych niszczyły pracę Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.

 

O godzinie 20:05 z zebrania wyszedł Radny Tomasz Stelmach.

 

Głosowanie uchwały nr 26/16 w sprawie rozwiązania Komisji Medialnej:

Radni obecni: 16 osób

ZA przyjęciem uchwały 26/16 głosowało: 13 osób

PRZECIW przyjęciu uchwału 26/16 głosowało: 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby

Uchwała nr 26/16 z dnia 17.02.2016 w sprawie rozwiązania Komisji Medialnej została podjęta. Uchwała nr 26/16 z dnia 17.02.2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poinformował o przekazaniu obowiązków redakcyjnych i promocyjnych Radnemu Henrykowi Krudosowi.

 

Ad. 9

Uchwała Zlecenie Mikołaj.

Przewodniczący wyjaśnił, że na zebraniu Zarządu podjęto decyzję o wynajęciu trzech Mikołai na „sobotę z Mikołajem”. W Urzędzie Miasta podpisano trzy umowy. Z powodu niedotrzymania formalności przez jedną osobę świadczącą usługę w sobotę z Mikołajem Rada Osiedla musi podjąć stosowną uchwałę. Przewodniczący dodał, że do wypłaty przeznaczone jest 75 zł.

Radna Teresa Jankowska stwierdziła, że nic nie wiedziała o umowach dla osób świadczących usługę „ sobota`` z Mikołajem”.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 27/16 w sprawie ujęcia w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok zlecenia za wykonanie usługi Mikołaja w 2015 roku w kwocie 75,00 zł i zarządził głosowanie.

Radni obecni: 16 osób

ZA przyjęciem uchwały 27/16 głosowało: 16 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały 27/16 głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała nr 27/16 z dnia 17.02.2016r w sprawie ujęcia w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok zlecania za wykonanie usługi Mikołaja w 2015 w kwocie 75,00 zł została podjęta. Uchwała nr 27/16 z dnia 17.02.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały o przekazaniu komputera kombatantom.

Przewodniczący poinformował Radnych, że Kombatanci złożyli pismo dotyczące nieodpłatnego przekazania im sprzętu komputerowego zalegającego w siedzibie RO. Jest to sprzęt z 2003 roku.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 28/16 w sprawie prośby o nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (nr środka trwałego 491-3001-01391) dla Związku Kombatantów R.P.I byłych Więźniów Politycznych Koło Niebuszewo – Bolinko i zarządził głosowanie.

 

Radni obecni: 16 osób

ZA przyjęciem uchwały nr 28/16 głosowało: 16 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały 28/16 głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała nr 28/16 z dnia 17.02.2016r w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Kombatantom została podjęta. Uchwała nr 28/2016 z dnia 17.02.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Wolne wnioski (m.in. propozycja imprez na 2016r).

Przewodniczący poinformował, że Komisja Inicjatyw Społecznych wystosowała pismo do RO o przyznaniu 6 tyś zł. na dofinansowanie inicjatyw społecznych na osiedlu. Do dnia 18 marca należy złożyć wniosek z wybraną propozycją i w związku z krótkim terminem przewodniczący poprosił o szybkie składanie propozycji.

W wyniku dalszej dyskusji zgłoszono kilka propozycji imprez na 2016 rok:

Radna Aleksandra Mytlewska – zaproponowała podobną inicjatywę jak na Mierzynie pod nazwą „Targi pyszności”, robótki ręczne np. w Muzeum Techniki; Radna może się tym zająć, przedstawić plan i propozycje.

Radna Teresa Jankowska – zaproponowała po zakończonej inwestycji na placu przy ulicy Niemcewicza uroczyste otwarcie, gry i zabawy dla dzieci, animator sportu, kwota do wydania to ok. 3500 tyś zł. Radna przedstawi na piśmie jak to zorganizować. Ponadto zaproponowała kontynuowanie turnieju piłkarskiego Orlik.

Radna Marzena Lewandowska – organizacja cyklicznych imprez: integracja dzieci i młodzieży, festyn integracyjny, Jasełka, Wigilia, Mikołaj, Dzień Seniora.

Radny Bogdan Dziewulski przedstawił zastrzeżenia i uwagi do pracy zarządu.

Ad. 12

Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Małgorzata Osowska