Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
PROTOKÓŁ nr 07/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Grudzień, 2015

PROTOKÓŁ  nr 07/2015

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko

 z dnia 08.12.2015 r.

 

 

W dniu 08 grudnia 2015 roku odbyło się zebranie Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko w siedzibie Rady przy ulicy Niemcewicza 39/2 w Szczecinie. Zebranie zostało zwołane na godzinę 18:00. W zebraniu Rady Osiedla wzięli udział Radni Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Lista obecności stanowi załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie porządku zebrania.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 06/2015 z dnia 10.11.2015r.                            

4. Przyjęcie rezygnacji pani Kingi Karbowniczek z funkcji sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.

5. Wybór sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.

6. Opinia o wydzierżawieniu gruntu pod stację gazu.

7. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.

8. Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.

9. Organizacja wigilii.

10. Omówienie imprezy „Sobota z Mikołajem”.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad. 1 i 2

Zebranie o godzinie 18:00 otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Kantor. Przewodniczący odczytał porządek zebrania. Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał        i wniosków na zebraniu.

Radny Marian Strugała zgłosił wniosek formalny o nagrywanie zebrań Rady Osiedla. Odniósł się również do punktu nr 7 porządku zebrania stwierdzając, że nie miał możliwości zapoznać się z planem, gdyż nie został przesłany na e-maila. Radny odniósł się również do wypowiedzi Radnego Henryka Krudosa.

Przewodniczący wyjaśnił, że nie jest możliwe przygotowanie i zaplanowanie wszystkich wydatków na 2016 rok dlatego dyskusja na ten temat odbędzie się na zebraniu. W sprawie nagrywania zebrań Przewodniczący powiedział, że nie wyklucza takiego rozwiązania. Wypowiedzi poszczególnych radnych są ich wypowiedziami i nie ma możliwości podważania tych wypowiedzi.

Radny Henryk Krudos podtrzymał swoją wypowiedź wpisaną do protokołu z poprzedniego zebrania             i podkreślił, że nikt nie może zmieniać jego wypowiedzi.

Przewodniczący doradził Radnym aby uwagi do protokołu składali na piśmie, uwagi te będą dołączone do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił protokół nr 06/2015 z dnia 10.11.2015r i zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.

Radny Marian Strugała pytał o środki, które były przeznaczone na modernizację placyku. Stwierdził, że nie pamięta aby jakakolwiek decyzja zapadła w tej sprawie.

Przewodniczący przypomniał, że część radnych podjęła uchwałę o wstrzymaniu tej inwestycji, a po dyskusjach z mieszkańcami uchwalono modernizację placyku do kwoty 55 tys. zł. Przewodniczący zapewnił, że środki finansowe nie przepadną.

Następnie Przewodniczący przedstawił mieszkańca, który przybył na zebranie. Pan Sebastian Płachecki poprosił aby za pośrednictwem Rady zwrócić się o wpisanie do budżetu o ujęcie w planie na 2016 rok projektu zabudowy śmietników na terenie Osiedla Niebuszewo - Bolinko usytuowanych na gruncie miasta. Projekt był zgłoszony do głosowania SBO ale nie uzyskał wymaganej liczby głosów potrzebnej do realizacji.

Przewodniczący dodał, że jest to inicjatywa Pana Sebastiana Płacheckiego.

Radna Teresa Jankowska odczytała uwagi do protokołu i przedłożyła je na piśmie.

Ad. 4

Przyjęcie rezygnacji Pani Kingi Karbowniczek z funkcji sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Przewodniczący poinformował Radnych, że Pani Kinga Karbowniczek złożyła rezygnację z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Kingi Karbowniczek z funkcji Sekretarza RO.

 

Radni obecni: 13 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała otrzymując nr 19/2015 z dnia 08.12.2015r w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko Radnej Kingi Karbowniczek została podjęta. Uchwała nr 19/2015 z dnia 08.12.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Marzena Lewandowska zwróciła uwagę, że kolejna osoba zrezygnowała z funkcji sekretarza. Jednocześnie poprosiła o uszanowanie pracy sekretarza. W przyszłości należałoby się zastanowić nad nagrywaniem zebrań RO.

Ad. 5

Wybór sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Przewodniczący na funkcję Sekretarza Rady Osiedla zgłosił kandydaturę  Radnej Małgorzaty Osowskiej.

Następnie powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów na funkcję Sekretarza RO.

Komisja skrutacyjna w składzie:

Marzena Lewandowska – Przewodnicząca

Wojciech Krygier – Członek

Marian Strugała – Członek

 

Za powołaniem Komisji głosowali obecni Radni.

 

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Pani Marzena Lewandowska odczytała protokół. Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Radni obecni: 13 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 9 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 2 osoby

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby

Uchwała otrzymując nr 20/2015 z dnia 08.12.2015r w sprawie wyboru Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko Radnej Małgorzaty Osowskiej została podjęta. Uchwała nr 20/2015 z dnia 08.12.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Opinia o wydzierżawieniu gruntu pod stację gazu.

Przewodniczący wyjaśnił aspekty wydzierżawienia działki na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz cześć działki na potrzeby okresowego dojazdu pojazdu serwisowego do stacji. Radni po krótkiej dyskusji przystąpili do głosowania.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie wydania opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. nr  15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz cześci działki ewid. nr 15/30 obr. 3205 na potrzeby okresowego dojazdu pojazdu serwisowego do stacji pas drogowy o szer. 2,5 m od 2017 roku.

 

Radni obecni: 13 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała otrzymując nr 18/2015 z dnia 08.12.2015r w sprawie wydania opinii na temat możliwości wydzierżawienia działki ewid. nr  15/10 obr. 3205 o pow. 261 m2, na potrzeby stacji redukcyjnej gazu oraz części działki ewid. nr 15/30 obr. 3205 na potrzeby okresowego dojazdu pojazdu serwisowego dostacji pas drogowy o szer. 2,5 m od 2017 roku została podjęta. Uchwała nr 18/2015 z dnia 08.12.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.

Przewodniczący przedstawił pismo, które otrzymał z Urzędu Miasta. Wyjaśnił, że to Miasto będzie  opłacało media, ekspertyzy, opinie. Rada natomiast będzie opłacała diety, działalność promocyjną, festyny, zakupy środków czystości itp.

Radni Teresa Jankowska i Henryk Jabłoński zaproponowali aby diety otrzymywali skarbnik                             i sekretarz ponieważ to te osoby mają najwięcej obowiązków.

Przewodniczący przedstawił plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok. Radny Bogdan Dziewulski stwierdził, że kwota zaplanowana na promocję jest za wysoka. Natomiast Radna Teresa Jankowska stwierdziła, że kwota zaplanowana na środki czystości jest za wysoka.

Przewodniczący wyjaśnił, że promocja RO to np. zakup cukierków z logo RO na Mikołaja, ulotki itp.

Radni wrócili do tematu diet dla Sekretarza i Skarbnika.

Sekretarz RO Małgorzata Osowska nie wyraziła zgody na pobieranie diety.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok.

 

Radni obecni: 13 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała otrzymując nr 21/2015 z dnia 08.12.2015r w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na 2016 rok została podjęta. Uchwała nr 21/2015 z dnia 08.12.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.

Przewodniczący zaproponował aby niewykorzystane środki finansowe przeznaczyć na organizację imprez okolicznościowych – Wigilia, Mikołaj oraz na potrzeby Rady. Radni po krótkiej dyskusji przystąpili do głosowania.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 rok.

 

Radni obecni: 13 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała otrzymując nr 22/2015 z dnia 08.12.2015r w sprawie korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 rok została podjęta. Uchwała nr 22/2015           z dnia 08.12.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Organizacja wigilii.

Przewodniczący poinformował, że trwają przygotowania do Wigilii dla samotnych mieszkańców. Wigilia odbędzie się 15 grudnia 2015 roku o godzinie 17:00 w Gimnazjum nr 2. W planie jest przedstawienie świąteczne przygotowane przez młodzież z Gimnazjum, poczęstunek wigilijny, drobne upominki. Zaproszeni zostaną przede wszystkim mieszkańcy osiedla, goście oraz radni.

Ad. 10

Omówienie imprezy „Sobota z Mikołajem”.

„Sobota z Mikołajem” odbyła się 5 grudnia 2015 roku w godzinach od 11:00-16:00. Radni wraz                      z wynajętymi osobami w przebraniu mikołaja częstowali mieszkańców słodyczami, promowali działalność RO oraz informowali o dyżurach i innych inicjatywach. Promocja RO miała na celu pokazanie mieszkańcom Osiedla możliwości współpracy, pomocy, składania wniosków oraz poinformowaniu              o dyżurach RO oraz innych inicjatywach.

Ad. 11

Wolne wnioski.

W uchwale wpisano wniosek o wpisanie do budżetu o ujęcie w planie na 2016 rok projektu zabudowy śmietników na terenie Osiedla Niebuszewo-Bolinko usytuowanych na gruncie miasta.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie wydania opinii na temat projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.

 

Radni obecni: 13 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała otrzymując nr 23/2015 z dnia 08.12.2015r w sprawie wydania opinii na temat projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rokzostała podjęta. Uchwała nr 23/2015 z dnia 08.12.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie.

 

 

 

Małgorzata Osowska

Protokolant