Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
wtorek, 10 Listopad, 2015

posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko

w dniu 10 listopada 2015 roku

 

W dniu 10 listopada 2015 roku odbyło się zebranie Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko w siedzibie Rady przy ulicy Niemcewicza 39/2 w Szczecinie. Zebranie zostało zwołane na godzinę 18:00. W zebraniu Rady Osiedla wzięli udział Radni Osiedla Niebuszewo-Bolinko, Pani Urszula Pańka – Radna Miasta Szczecin i Przewodnicząca Komisji Wyborczej, Pani Anna Bartczak – Dyrektor Biura Rady Miasta oraz mieszkańcy Osiedla. Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek zebrania:

 

1. Przedstawienie porządku zebrania.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 04/2015 z dnia 08.09.2015.

4. Opinia dla WGN o zbyciu przez miasto nieruchomości.

5. Opinia pawilon Asprod przy ul. Asnyka.

6. Wyjazd integracyjny (grzybobranie lub inne propozycje).

7. Podjęcie decyzji o placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40.

8. Omówienie festynu.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad. 1 i 2

Zebranie otworzył o godzinie 18:00 Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Kantor. Przewodniczący przedstawił porządek zebrania. Radna Teresa Jankowska oraz (przybyłych wraz z nią) kilku mieszkańców zażądało przeniesienia punktu 7 porządku zebrania na pozycję pierwszą porządku zebrania. Podczas burzliwej dyskusji która wywiązała się na sali, Radna Urszula Pańka wyjaśniła kwestie zmiany porządku zebrania oraz swoje przybycie na zebranie. Radna stwierdziła, że możliwość zmiany porządku zebrania pozostaje tylko w gestii przewodniczącego. Według Statutu Rady Osiedla to Przewodniczący zwołuje zebrania oraz ustala porządek zebrania. Przypomniała również, że to Przewodniczący udziela głosu radnym na zebraniu oraz przybyłym mieszkańcom i gościom, jak również to on prowadzi zwołane zebrania. Radna wyjaśniła również, że jej obecność związana jest z kwestiami formalnymi dotyczącymi placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40.

O godzinie 18:10 na zabranie przyszedł Radny Bogdan Dziewulski.

Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał i wniosków na zebraniu.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnej Teresie Jankowskiej. Radna Teresa Jankowska zakwestionowała zwołanie zebrania przez Przewodniczącego. Radna uważa, że aktualne zebranie zostało zwołane niezgodnie ze Statutem Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko, a termin poprzedni tj. 27.10.2015r zaproponowany przez kilku Radnych nie został uwzględniony przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Jacek Kantor nie zgodził się z zarzutami Radnej Teresy Jankowskiej i zapewnił                      o prawidłowych działaniach zgodnych ze Statutem Osiedla, a także  o prawidłowym trybie zwołania aktualnego zebrania.

Ok. godziny 18:15 na zebranie przybyła  Pani Anna Bartczak – Dyrektor Biura Rady Miasta.

Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Banaszakowi, który zarzucił Przewodniczącemu notoryczne lekceważenie kilku Członków Rady Osiedla podczas próby przeprowadzenia (nieformalnego) zebrania pod siedzibą Rady w dniu 27.10.2015r. W trakcie swej wypowiedzi Radny tłumaczył też jego późniejsze najście (wraz z grupą radnych) Pana Wojciecha Krygiera - Wiceprzewodniczącego RO w jego  prywatnym domu.

Obrady zaczęły przebiegać w bardzo burzliwej atmosferze, na sali zapanował ogólny chaos, zarówno radni jak i przybyła na zebranie grupka mieszkańców przekrzykiwała się w swych wypowiedziach pomimo nieudzielenia im głosów.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Henrykowi Krudosowi, który stwierdził, że bardzo trudno rozmawiać, współpracować przy przekrzykiwaniu się na wzajem.

Po uciszeniu się obecnych na sali Przewodniczący udzielił głosu Radnej Kindze Karbowniczek. Radna Kinga Karbowniczek dodała, że na zebraniu w dniu 27.10.2015r nie było większości radnych, przybyło natomiast kilku mieszkańców, ponadto zebranie to było zwołane nieformalnie. Dodała również, że            do odbywania zebrań służy siedziba Rady Osiedla przy ulicy Niemcewicza 39/2, a nie ogródek przed nią.

Następnie głos zabrała Pani Anna Bartczak – Dyrektor Biura Rady Miasta. Pani Dyrektor przypomniała, że Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko działa na podstawie Statutu Osiedla. Dodała również że dokumenty, które otrzymała, t.j. wydruku e-mail, powiadomienia o zwołaniu aktualnego zebraniu, nie wskazują na nieprawidłowości. Podkreśliła, że zebrania są formalnie zwoływane przez Przewodniczącego - co jest prawidłowe według obowiązującego Statutu. Ponadto przytoczyła zapisy ze Statutu dotyczące zwoływania zebrań. Dyrektor wyjaśniła również kwestia corocznie przeznaczanej kwoty (150 tyś zł) na inwestycje osiedlowe. Środki te przyznaje Prezydent Miasta Szczecina, a o przeznaczeniu środków na daną inwestycję decydują kolektywnie Radni na zebraniu Rady Osiedla. Przypomniała również, że               w wyniku przeprowadzonych wyborów skład Rady Osiedla wybrany został przez m.in. mieszkańców obecnych na dzisiejszym zebraniu.  Po udzieleniu zebranym obszernych wyjaśnień Pani Dyrektor opuściła zebranie.

W trakcie zebrania Przewodniczący kilkukrotnie zwracał uwagę Radnym aby zgłaszali chęć wypowiedzenia się oraz kilkukrotnie prosił o zachowanie spokoju i wypowiadanie się po formalnym udzieleniu głosu. Radna Teresa Jankowska zażądała natychmiastowego przejścia do głosowania                   w sprawie placyku - terenu placu zabaw  przed radą.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Henrykowi Krudosowi, który poinformował że temat rewitalizacji terenu przed RO w dyskusjach omawiany był już w poprzedniej kadencji. Decyzja jednak         o kwocie i tak daleko idącej modernizacji (a właściwie przebudowie) placyku została podjęta wyłącznie przez Zarząd poprzedniej kadencji i to na dodatek w niepełnym składzie. Zaznaczył również, że Radni, którzy pracowali w poprzedniej kadencji, o podjętej decyzji modernizacji placyku dowiedzieli się dopiero w tej kadencji. Część Radnych stwierdziła, że kwota przeznaczona na modernizację placyku jest zbyt wysoka. Radny dodał, że aktualnie w szerokim gronie radnych nie rozważono wprowadzenia ewentualnych korekt w przedstawionym projekcie, jak i nie przeanalizowano wielu innych aspektów sprawy. Nie został też przedłożony kosztorys na przebudowę placyku.

W następnej kolejności Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Banaszakowi. Radny Wojciech Banaszak stwierdził, że aspekty, które poruszył przedmówca zostały wyjaśnione i omówione na wcześniejszych spotkaniach, a teraz należy bezspornie przejść do głosowania nad przyjęciem uchwały dotyczącej wydatkowania wskazanych kwot finansowych i wykonania prac według przedstawionego projektu.

Następnie głos zabrała Radna Urszula Pańka prosząc o przedstawienie statusu placyku. Przewodniczący wyjaśnił Radnej, że uchwalę w sprawie placyku podjął jedynie Zarząd w poprzedniej kadencji Rady Osiedla. Zarząd podjął decyzję o modernizacji placyku za kwotę 100 tyś zł, Radni obecnej kadencji wstrzymali tę decyzję podejmując stosowną uchwałę. Część Radnych obecnej kadencji uważa, że środki w kwocie 100 tyś zł na modernizację jednego placyku na osiedlu to niegospodarność publicznymi środkami. Przewodniczący poruszył również kwestie podjęcia uchwały przez sam Zarząd, a nie przez skład Rady Osiedla na zebraniu. Czy taka sytuacja mogła mieć miejsce i czy było to zgodne ze Statutem ? Te kwestie zostaną rozstrzygnięte prze zespół prawników Urzędu Miasta.

Radna Urszula Pańka wyjaśniła krótko kwestie formalne dotyczące zaplanowanych inwestycji oraz stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przewodniczący Pan Jacek Kantor dodał, że inwestycja została wstrzymana m.in. dlatego, że w projekcie brakowało kosztorysu. 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnej Kindze Karbowniczek. Radna Kinga Karbowniczek postawiła pytanie: jak to możliwe, że wystarczyła sama Uchwała Zarządu do wszczęcia procedury modernizacji placyku?

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnej Teresie Jankowskiej. Radna Teresa Jankowska wyjaśniła kwestie inwestycji podjęte w poprzedniej kadencji. Radna stwierdziła, że wysłała e-maile do Radnych         z możliwością wypowiedzenia się, co do wyboru inwestycji i ich realizacji. Zdaniem Radnej Członkowie RO brali wówczas czynny udział w kampanii przedwyborczej, nie przychodzili na zebrania i dyżury oraz nie odpowiadali na przesłane zapytania.

Następnie głos zabrała Radna Urszula Pańka stwierdzając, że ówczesna Pani Przewodnicząca miała obowiązek zebrać Członków Rady i zaproponować inwestycje do realizacji. Niedopuszczalna jest sytuacja, że trzy osoby z Zarządu decydują o wydaniu 100 tyś zł publicznych pieniędzy.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Krygierowi. Radny Wojciech Krygier uważa, że poprzedni Zarząd nie miał prawa podjąć takiej uchwały.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Bogdanowi Dziewulskiemu. Radny Bogdan Dziewulski stwierdził, że obecny Zarząd działa niekompetentnie i od półtora miesiąca mieszkańcy i radni czekają na decyzję.

Następnie głos zabrała Radna Marzena Lewandowska. Radna przypomniała, że w obecnej kadencji jest wielu nowych radnych. Radni uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Szczecin po to aby działać racjonalnie i mądrze, zgodnie z obowiązującym prawem. Powiedziała. iż mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd informacjami o niewskazanych innych miejscach wymagających doinwestowania. gdyż w poprzedniej kadencji zgłoszonych do ewentualnej realizacji było o wiele więcej niż tylko te wskazane przez poprzedni Zarząd. Radna zaznaczyła również, że na osiedlu jest wiele zaniedbanych miejsc, które wymagają pilnej interwencji.

Ad. 7

Następnie Przewodniczący przychylając się do zgłoszonego wniosku i zarządził przejście do punktu 7 porządku zebrania oraz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie modernizacji placu zabaw. Poinformował, że zostały przygotowane dwa projekty uchwał dot. modernizacji placu, to jest: pierwszy do wydatkowania 100 tyś zł i drugi do wydatkowania 50 tyś zł. Po przeczytaniu projektów uchwał niektórzy Radni w sposób spontaniczny komentowali odczytane projekty.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ulicy Niemcewicza 37-40 do kwoty 100 tyś zł.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

 

Radni obecni: 16 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 7 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 9 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała w sprawie modernizacji placyku do 100 tyś zł nie została podjęta.

Następnie Przewodniczący zarządził glosowanie w prawie realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ulicy Niemcewicza 37-40 do kwoty 50 tyś zł.

Część Radnych demonstracyjnie wyraziła swoje niezadowolenie i wychodząc z sali  opuściła zebranie.

Godzina 19:05 zebranie opuszczają następujący Radni: Teresa Jankowska, Wojciech Banaszak, Bogdan Dziewulski, Grzegorz Szczerski, Arleta Jankowska, Tomasz Stelmach. Zebranie utraciło quorum do podejmowania uchwał, tym samym powyższa grupa radnych uniemożliwiła podjęcia decyzji w sprawie projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ulicy Niemcewicza 37-40.  Na zebraniu zostało 10 Radnych. Zebranie opuścili także mieszkańcy.

O godzinie 19:25 na zebranie przyszła Radna Anna Falba usprawiedliwiając swoje spóźnienie pobytem    w pracy do godziny 19:00.

Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał. Przedstawił krótko informację                        o wcześniejszym głosowaniu w sprawie realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ulicy Niemcewicza 37-40 do kwoty 100 tyś zł i zrządził glosowanie w sprawie realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ulicy Niemcewicza 37-40  do kwoty 50 tyś zł.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie:

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała otrzymując nr 15/2015 z dnia 10.11.2015r w sprawie realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ulicy Niemcewicza 37-40 do kwoty 55 tyś zł. została podjęta. Uchwała nr 15/2015 z dnia 10.11.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 4/2015 z dnia 08.09.2015r. Obecni Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu. Radni jednogłośnie przyjęli treść protokołu nr 4/2015 z dnia 08.09.2015r.

Ad. 4

Następny punkt zebrania to opinia dla WGN o zbyciu przez miasto nieruchomości. Przewodniczący przeczytał pismo z Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Nieruchomości dot. wydania opinii o zbyciu          w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej        w Szczecinie.

Radni wyrazili pozytywną opinię.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała otrzymując nr 16/2015 z dnia 10.11.2015r w sprawie wydania opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomości do zbyciu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości inwestycyjnej, położonej  w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 3, 4 oznaczonej nr działki 4/3 o powierzchni 0,0779 ha z obrębu ewidencyjnego 1010 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne  została podjęta. Uchwała nr 16/2015 z dnia 10.11.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Następny punkt  zebrania to opinia pawilon Asprod przy ul. Asnyka. Przewodniczący przedstawił pismo      z firmy Asprod, w którym to zawarto prośbę o wydanie pozytywnej opinii postawienia pawilonu handlowego przy ulicy Asnyka.

Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Henrykowi Krudosowi, który w swej wypowiedzi stwierdził, że należy wspierać lokalnych, mniejszych przedsiębiorców. Wyraził zdecydowany sprzeciw na postawienie pawilonu handlowego firmy Asprod.

Przewodniczący udzielił głosu Radnej Małgorzacie Osowskiej. Radna Małgorzata Osowska przychyliła się do wypowiedzi Radnego Henryka Krudosa. Większość radnych była tego samego zdania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 1 osoba

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 7 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 3 osoby

Uchwała w sprawie opinii pawilon Asprod nie została podjęta.

 

Ad. 6

 

Wyjazd integracyjny (grzybobranie lub inne propozycje). Przewodniczący poinformował, że nie wpłynęła żadna propozycja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców osiedla. W związku z powyższym integracja   w 2015 roku nie odbędzie się. Radni zdecydowali o organizacji Mikołaja dla mieszkańców. Ustalono, że poczęstunek dla mieszkańców i promocja RO odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 roku w godzinach 11:00-16:00. Do dyspozycji RO będzie trzech Mikołai, którzy wraz z Radnymi będą częstować mieszkańców słodyczami oraz informować o dyżurach i innych inicjatywach na osiedlu. Zdecydowano również, że zostanie zamówiony baner z logo RO i informacją o Radzie Osiedla.

Następnie omówiono organizację Wigilii dla samotnych i biednych mieszkańców. Radni zgłosili cztery propozycje miejsca organizacji Wigilii, są to: Gimnazjum nr 2, Restauracja pod Aniołem, Spółdzielnia Wspólny Dom, Zajezdnia przy ul. Niemierzyńskiej. Radni zgłosili również chęć rozeznania rynku                  w sprawie cateringu wigilijnego, organizacji jasełek przez uczniów z Gimnazjum. Wstępnie ustalono termin 15 grudnia 2015 roku w godzinach popołudniowych.

 

Ad 8

Przewodniczący Jacek Kantor omówił i podsumował Festyn integracyjny „Pożegnanie lata”, który odbył się 26 września 2015 roku (sobota) przy współudziale Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 42.  Celem organizacji Festynu była przede wszystkim integracja mieszkańców Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Na Festynie zapewniono wiele atrakcji m.in. występy artystyczne, gry               i zabawy, dmuchańce, próby i pokazy umiejętności sprawnościowych oraz praktycznych, sport, pokaz ratownictwa, znakowanie rowerów i wiele innych. Na Festynie zapewniono ciepłe jedzenie, niespodzianki i nagrody dla najmłodszych mieszkańców. Odbyła się również prezentacja szkół oraz Rady Osiedla. Niestety nie wszyscy Radni uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. Na organizację Festynu przeznaczono 7.500 tyś zł., większa cześć środków pochodziła z dofinansowania KIS. Przewodniczący poinformował również, że Festyn został rozliczony w Urzędzie Miasta.

 

Przewodniczący przedstawił informację finansową i zaproponował przesuniecie zaoszczędzonych środków m.in. na organizację Mikołaja i Wigilii. Radni byli zgodni, że zaoszczędzone środki finansowe należy wykorzystać na organizację Wigilii i Mikołaja.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała otrzymując nr 17/2015 z dnia 10.11.2015r w sprawie Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015 została podjęta. Uchwała nr 17/2015            z dnia 10.11.2015r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9 i 10

Wolnych wniosków nie było. Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie.

 

Uwagi Radnej Teresy Jankowskiej do protokołu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Osowska

Protokolant