Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 04/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Wrzesień, 2015

PROTOKÓŁ  nr 04/2015

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko

 z dnia 08.09.2015 r.

 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor.

Godz. 17.00 – Przed oficjalnym rozpoczęciem zebrania do siedziby Rady Osiedla przybyło kilkunastu Mieszkańców Osiedla Niebuszewo - Bolinko z postulatem, aby do porządku obrad RO włączyć punkt określający datę konsultacji społecznych w sprawie podwórka przy ul. Niemcewicza 37-40 w Szczecinie. Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Kantor tłumaczył Gościom, że między innymi w tym celu w dniu dzisiejszym zebrała się Rada Osiedla oraz, że do wydania opinii Radzie brakuje wszystkich dokumentów, następną kwestią do rozpatrzenia są także wytyczne Ministra Infrastruktury dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać tereny przeznaczone pod place zabaw. Radny Wojciech Banaszak informuje przybyłych Mieszkańców, że Rada Osiedla jak najszybciej ustali termin i miejsce konsultacji społecznych w terminie do miesiąca. Mieszkańcy opuszczają siedzibę Rady Osiedla.

Porządek zebrania:

1.       Przedstawienie porządku zebrania.

2.       Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3.       Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 03/2015 z dnia 18.08.2015r.

4.       Przyjęcie rezygnacji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

5.       Wybór Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

6.       Organizacja Festynu Integracyjnego.

7.       Propozycje zadań do realizacji w ramach kwoty 145 tys. zł przyznanych Radzie na 2016r.

8.       Wolne wnioski.

9.       Zakończenie zebrania.

Ad.1  Godz. 17.15  Powitanie zebranych Radnych przez Przewodniczącego Jacka Kantora oraz przedstawienie porządku obrad.

Ad.2 Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

Osób obecnych: 19, stwierdzono prawomocność zebrania.

Ad. 1 Radny Grzegorz Szczerski składa wniosek o rozszerzenie porządku zebrania o punkt w sprawie wyznaczenia terminu spotkania z Mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Niemcewicza 37-40 w Szczecinie.

Rozpoczyna się dyskusja na temat możliwości wprowadzania zmian do porządku obrad podczas trwania zebrania Rady Osiedla, zdania są podzielone, w dyskusji biorą udział Przewodniczący Jacek Kantor, Radna Teresa Jankowska, Radny Grzegorz Szczerski, Radny Wojciech Banaszak i inni.

Głosowanie w sprawie wniosku Radnego Grzegorza Szczerskiego:

Wynik głosowania:

   głosów za: 10                                        głosów przeciw: 9                                           głosów wstrzymujących: 0

Wniosek został przyjęty.

Ad.1 Włączenie do porządku obrad nowego punktu i zmiana porządku zebrania:

1.       Przedstawienie porządku zebrania.

2.       Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3.       Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 03/2015 z dnia 18.08.2015r.

4.       Przyjęcie rezygnacji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

5.       Wybór Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo -  Bolinko.

6.       Organizacja Festynu Integracyjnego.

7.       Propozycje zadań do realizacji w ramach kwoty 145 tys. zł przyznanych Radzie na 2016r.

8.       Ustalenie terminu konsultacji społecznych w sprawie terenu podwórka przy ul. Niemcewicza 37-40 w Szczecinie.

9.       Wolne wnioski.

10.    Zakończenie zebrania.

Ad.3  Przedstawienie oraz  przyjęcie protokołu nr 03/2015 z dnia 18.08.2015r.

Przewodniczący Jacek Kantor zapytał zebranych czy maja uwagi do protokołu nr 03/2015.

Radna Teresa Jankowska złożyła wniosek o wykreślenie z protokołu nr 03/2015 zapisu o tym, ze Radna Teresa Jankowska wniosła o przystąpienie do głosowania w sprawie odwołania wycieczki do schroniska., argumentując, ze ww. wniosku nie składała. ( Ad.5. protokołu 03/2015 )

Głosowanie w sprawie wniosku Radnej Teresy Jankowskiej o korektę protokołu nr 03/2015:

Wyniki głosowania:

      głosów za: 15                       głosów przeciw: 1                                                      głosów wstrzymujących: 3

Wniosek został przyjęty.

Więcej uwag i wniosków nie ma.

Z protokołu nr 03/2015 z dnia 08.08.2015r. został wykreślony drugi podpunkt Ad.5.

Ad.4 Przyjęcie rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo -  Bolinko.

W dniu 18.08.2015r. Radna Emilia Bednarska złożyła rezygnację z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

Przewodniczący Jacek Kantor  zaproponował treść uchwały i została poddana pod głosowanie:

Uchwała nr 11/2015 z dnia 08.09.2015r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Radnej Emilii Bednarskiej z funkcji Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko.

Wyniki głosowania:

głosów za: 16                                     głosów przeciw: 1                                                  głosów wstrzymujących: 2

Uchwała nr 11/2015 została podjęta.

Ad.5  Wybór Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

Przewodniczący Jacek Kantor na stanowisko Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko zaproponował kandydaturę Radnej Kingi Karbowniczek. Zaproponował treść uchwały:

Uchwała nr 12/2015 z dnia 08.09.2015r. w sprawie: wyboru na Sekretarza Rady Osiedla Niebuszewo -  Bolinko Radnej Kingi Karbowniczek.

W celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałą nr 12/2015 powołano Komisje Skrutacyjną. Do komisji skrutacyjnej zgłosili się Radni:

1.       Wojciech Krygier,

2.        Anna Falba,

3.       Małgorzata Osowska.

Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem zgody na powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania:

głosów za: 18                              głosów przeciw: 1                                                          głosów wstrzymujących: 0

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając Radnego Wojciecha Krygiera na przewodniczącego. Wydano 19 kart do głosowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 12/2015 w sprawie wyboru na Sekretarza Rady Osiedla Radnej Kingi Karbowniczek . Powstała dyskusja na temat sposobu oddawania głosów, część Radnych miała wątpliwości czy głosowanie spełnia wymogi głosowania tajnego, Przewodniczący Jacek Kantor przypomniał, ze w celu oddania głosu można udać się do oddzielnego pomieszczenia gdzie znajduje się kabina do głosowania.

Radna Arleta Jankowska poprosiła o dołączenie kart do głosowania do protokołu.

Godz. 18.50, Komisja skrutacyjna zakończyła liczenie głosów i podała wyniki głosowania.

Wyniki głosowania:

głosów za: 17                                      głosów przeciw: 2                                                    głosów wstrzymujących: 0

Uchwała nr 12/2015 z dnia 08.09.2015r. została podjęta.

Załącznik nr 2: protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.

Godz. 19.00 zebranie opuściła Radna Aleksandra Mytlewska.

Radnych obecnych w dalszej części zebrania: 18.

Ad.6  Organizacja Festynu Integracyjnego.

Przewodniczący Jacek Kantor oddaje głos Radnej W-ce Przewodniczącej Marzenie Lewandowskiej, która jest odpowiedzialna za organizację festynu.

Radna Marzena Lewandowska przedstawia proponowany harmonogram festynu.Po odczytaniu propozycji programu festynu Radna Marzena Lewandowska zaprosiła wszystkich Radnych do współorganizowania imprezy, do zgłaszania pomysłów i uwag. Szeroko omówiła temat festynu i atrakcji.

Dyskusja.

Radni omawiają sprawę wysłania zaproszeń. Przewodniczący Jacek Kantor informuje, że zaproszenia będą wysłane kiedy Komisja do spraw komunikacji je wykona.

Radny Henryk Krudos proponuje swoją pomoc i chęć współpracy. Radni dyskutują na temat plakatów i ulotek. Radny Wojciech Banaszak składa propozycję aby Komisja do spraw komunikacji spotkała się w najbliższy poniedziałek, tj.14.09.2015r. w celu uzgodnień i pracy nad festynem, ulotkami, zaproszeniami itd., zaprasza również wszystkich Radnych chętnych do pomocy.

Przewodniczący Jacek Kantor stawia wniosek o dofinansowanie festynu z funduszy, którymi dysponuje Rada Osiedla, chodzi o kwotę do 4.500 zł.

Radna Małgorzata Osowska składa wniosek aby do pieniędzy z KIS dołożyć dodatkowe środki którymi Rada dysponuje. Przedstawia również punkty, którymi zajmie się przy organizacji festynu: ratownictwo i pogotowie, zabawki dla dzieci tzw. „dmuchańce”, proponuje również zaproszenie Radnej  Urszuli Pańki z Rady Miasta Szczecin.

Godzina 19.20 zebranie opuszcza Radna Arleta Jankowska.

Radnych obecnych na zebraniu: 17.

Przewodniczący proponuje treść uchwały i poddaje pod głosowanie:  

Uchwała nr 13/2015 z dnia 08.09.2015r. w sprawie: przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny „ Pożegnanie lata ”.

Wyniki głosowania:

głosów za: 15                                    głosów przeciw: 0                                                  głosów wstrzymujących: 2

Uchwała nr 13/2015 została podjęta.

Dalszy ciąg dyskusji i propozycji Radnych do festynu. Zapadły decyzje o jak najszybszym powiadomieniu i zaproszeniu Gości i Mieszkańców, oraz o przystąpieniu do dalszej pracy szerokiego grona Radnych. Radna Alina Grzebyk proponuje, aby jednym z punktów festynu był pokaz szkółki jeździeckiej, prowadzi rozmowy na ten temat. Radny Bogdan Dziewulski postara się zorganizować pokaz karate. Radny Grzegorz Szczerski składa propozycje udziału koła strzeleckiego .

Godz. 19.40 zebranie opuszcza Radny Tomasz Stelmach.

Radnych obecnych na zebraniu: 16.

19.50 – zarządzono 10 min. przerwy.

20.00 - ciąg dalszy obrad Rady Osiedla.

20.00 – zebranie opuścił Radny Bogdan Dziewulski.

Radnych obecnych na zebraniu: 15.

Ad. 7  Propozycje zadań do realizacji w ramach kwoty 145.tys.zł przyznanych Radzie na 2016r.

Przewodniczący Jacek Kantor prezentuje i czyta wnioski , jakie wpłynęły do Rady Osiedla:

                                 I.            Projekt Radnej Emilii Bednarskiej dotyczący wymiany torowiska przy ul. Asnyka, Boguchwały ;

                               II.            Projekt Radnego Wojciecha Banaszaka dotyczący dokonania zmian poprawiających bezpieczeństwo ruchu w rejonie ul. Dembowskiego, wybudowanie parkingów dla około 80 samochodów , koszt około 150.000 zł ;

                              III.            Projekt Radnego W-ce Przewodniczącego Wojciecha Krygiera dotyczący stworzenia skateparku na terenie w pobliżu gimnazjum nr 2, koszt około 120.000. zł.;

                             IV.            Projekt Radnej Teresy Jankowskiej ( ustny ) dotyczący:

a)       Ułożenia, naprawienia dojścia ulicą Długosza do Domu Pomocy Społecznej  w celu ułatwienia poruszania się osobom starszym i niepełnosprawnym;

b)       Wymiany nawierzchni chodnika ul. Naruszewicza – dojście do skwerku / krzyża w celu ułatwienia poruszania się osobom starszym i niepełnosprawnym.

Dyskusja nad projektami .

Godzina 20.45 – zebranie opuszcza Radny Marian Strugała.

Radnych obecnych na zebraniu: 14

Przewodniczący Jacek Kantor poddaje pod głosowanie w/w wnioski:

I.   Przyjęcia wniosku zgłoszonego przez Radną Emilię Bednarską dotyczącego wymiany torowiska przy ul. Asnyka, Boguchwały.

Wyniki głosowania:         

głosów za:0                                         głosów przeciw: 11                                                  głosów wstrzymujących: 3

Wniosek nie został przyjęty.

  II.  Przyjęcia wniosku zgłoszonego przez Radnego Wojciecha Banaszaka dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu i budowy   

       parkingu przy ul. Dembowskiego.

Wyniki głosowania:

   głosów za: 3                                    głosów przeciw: 6                                                   głosów wstrzymujących: 5

Wniosek nie został przyjęty.

III. Przewodniczacy poddał pod głosowanie Uchwałę nr 14/2015 z dnia 08.09.2015r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w ramach 145.000 zł przyznanych na zadanie pt. „ Współfinansowanie Rad Osiedli „ projekt Radnego Wojciecha Krygiera dotyczący budowy skateparku na terenie przy Gimnazjum nr 2.

Wyniki głosowania:

głosów za: 10                                     głosów przeciw:                                                   głosów wstrzymujących: 3

Uchwała nr 14/2015 z dnia 08.09.2015r. została podjęta.

IV.  Radna Teresa Jankowska składa wniosek aby w celu realizacji zgłoszonych przez nią propozycji wykorzystać środki, które zostały z naprawy chodnika przez ZDiTM  w wysokości około 14.000 zł.

Taki sam wniosek składa Radna Alina Grzebyk.

Głosowanie nad ustnym wnioskiem Radnej Teresy Jankowskiej.

Wyniki głosowania:

 głosów za: 14                                       głosów przeciw: 0                                                głosów wstrzymujących: 0

Wniosek  został przyjęty.

Ad. 8  Ustalenie terminu konsultacji społecznych w sprawie terenu podwórka przy ul. Niemcewicza 37-40 w Szczecinie.

Dyskusja w sprawie ustalenia jak najszybszego terminu konsultacji społecznych. Zaproponowano termin konsultacji w najbliższy poniedziałek po Festynie Integracyjnym, tj. 28.09.2015 r.

Głosowanie nad terminem konsultacji w dniu 28.09.2015 r.

Wyniki głosowania:

głosów za: 10                                       głosów przeciw: 0                                                  głosów wstrzymujących: 4

Wniosek został przyjęty.

Ad. 9. Wolne wnioski

a.       Zapytanie Radnej Aliny Grzebyk o modernizacje terenu przy ulicy Heleny oraz Reja  Radnej Teresy Jankowskiej , która stwierdziła, iż nic nie wie na ten temat.

b.       Prośba Radnego  Wojciecha Krygiera o wparcie projektu do Budżetu Obywatelskiego ,modernizacja boiska zespołu szkół Elektryczno-Elektronicznych (dawne TME) oraz Prośba Radnej Teresy Jankowskiej o wsparcie idei Budżetu Obywatelskiego.

c.        Zapytanie Radnego Wojciecha Krygiera o wycieczkę dla Seniorów , które organizowane są co roku , między innymi : grzybobranie, dyskusja.

d.       Wniosek Radnego Grzegorza Szczerskiego o wzajemny szacunek Radnych i przemyślane słowa, opinie, których używa się bądź wypowiada w stosunku do innych Radnych również w obecności Mieszkańców Osiedla, dyskusja.

e.       Wniosek Sekretarza Radnej Kingi Karbowniczek, aby Radni, którzy opuszczają zebranie Rady w trakcie jego trwania oficjalnie zgłaszali swoje wyjście, w celu zapisania tego w protokole.

f.         Odczytanie przez Przewodniczącego ankiety dotyczącej Straży Miejskiej, dyskusja.

 

Ad. 10 Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

Protokołowała:

Kinga Karbowniczek.