Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 03/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 18 Sierpień, 2015

PROTOKÓŁ Nr 03/2015

ZEBRANIA RADY NIEBUSZEWO – BOLINKO

Z DNIA 18.08.2015

 

    Porządek Obrad:

1.Przedstawienie porządku zebrania wraz przyjęciem  w drodze głosowania.

2.Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3.Przedstawienie oraz przyjęcie protokółu nr 02/2015 z dnia 07.07.2015.

4.Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01-05/2015.

5. Zaopiniowanie wydzierżawienia gruntów Gmina Miasto Szczecin.

6. Organizacja wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej.

7. Podjęcie decyzji dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Niemcewicza 37-40.

8. Propozycje zadań do realizacji w ramach kwoty 160 tys. zł przyznanych Radzie na 2016 rok.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

 

Ad.1 Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie w drodze głosowania.

Przewodniczący RO Pan J. Kantor witając zebranych otworzył zebranie, przedstawiając porządek obrad poddając go pod głosowanie. W czasie krótkiej dyskusji wniesione zostały następujące wnioski dotyczące porządku obrad :

Pan  W. Banaszak : 

 - Wprowadzić do porządku obrad punkt o ustaleniu skutecznej metody powiadamiania przez przewodniczącego o zebraniach RO.

Przystąpiono do głosowania :

       Wynik głosowania :  Za -16 głosów - Wstrzymujących - 2 głosy   Przeciw - 0 głosów

 - Następny wniosek o wprowadzenie punktu o omówienie działań Komisji Społecznej.

Przystąpiono do głosowania :

       Wynik głosowania :  Za - 18 głosów , Wstrzymujących - 0 głosów , Przeciw - 0 głosów.

Pani T. Jankowska :

 -  Zdjęcia z porządku obrad punktu 4, ponieważ został zreferowany przez radną T. Jankowską na poprzednich zebraniach.

Przystąpiono do głosowania :

     Wynik głosowania :   Za - 10 głosów   Wstrzymujących - 4 głosy   Przeciw - 6 głosów

Wszystkie trzy wnioski  zostały przyjęte.

Radna Pani E. Bednarska zabrała głos informując o rezygnacji z funkcji sekretarza RO.

Przewodniczący przedstawił zaproponowany nowy porządek zebrania :

1.Przedstawienie porządku zebrania wraz przyjęciem  w drodze głosowania.

2.Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3.Przedstawienie oraz przyjęcie protokółu nr 02/2015 z dnia 07.07.2015.

4. Zaopiniowanie wydzierżawienia gruntów Gmina Miasto Szczecin.

5. Organizacja wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej.

6. Podjęcie decyzji dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Niemcewicza 37-40.

7. Propozycje zadań do realizacji w ramach kwoty 160 tys. zł przyznanych Radzie na 2016 rok.

8. Omówienie zasad prawidłowego powiadamiania o zebraniach Rady Osiedla

9.Komisja do spraw Komunikacji. 

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie zebrania.

 

Ad.1.  Przedstawienie porządku zebrania po zmianach wraz przyjęciem  w drodze głosowania.

Przystąpiono do głosowania:

    Wynik głosowania :   Za – 18 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów   Przeciw - 0 głosów

Porządek zebrania po zaproponowanych zmianach został przyjęty.

 

Ad.2.  Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

Na podstawie obecności i podpisanej listy, przewodniczący potwierdził quorum upoważniające do głosowania, podejmowania uchwał i wniosków. 

  

Ad.3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokółu nr 02/2015 z dnia 07.07.2015.

Po zapoznaniu się zebranych z protokołem nr 02/2015 z dn. 07.07.2015 uwagi do protokołu wnieśli radni : T. Jankowska i H. Krudos. Zapadła decyzja by dokonać korekty w wyniku wniesionych uwag i przystąpić do głosowania nad przyjęciem protokołu z uwzględnieniem wniesionych uwag. Padła też propozycja by w przyszłości uwagi do protokołów zgłaszać co najmniej dzień wcześniej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu :

 

 Wynik głosowania :  Za - 17 głosów  Wstrzymujących - 1głos  Przeciw - 0 głosów

 

 Protokół nr 02/2015 z dnia 07.07.2015 został przyjęty.

 

Ad.4.  Zaopiniowanie wydzierżawienia gruntów Gmina Miasto Szczecin.

Przewodniczący zapoznał zebranych z przesłanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM pismem o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów miejskich położonych przy ul. Niemierzyńskiej   (obok Techno parku Pomerania) pod ogródki działkowe na okres 3 lat.                                                                                            Przystąpiono do głosowania nad zaproponowaną przez przewodniczącego treścią:

 

Uchwała nr08/2015

 

W sprawie: Wydania pozytywnej opinii dla ZBiLK dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki nr 1/6 z obrębu 1001 położonego przy ul. Niemierzyńskiej z przeznaczeniem na  istniejące ogrody .

            Wynik głosowania :  Za - 17 głosów   Wstrzymujących - 1 głos   Przeciw - 0 głosów

 

Uchwała nr 08/2015 została podjęta.

 

Ad.5. Organizacja wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej.

Rozpoczęła się burzliwa dyskusja w czasie której nastał ogólny harmider, formalne wnioski w dyskusji wniosła radna M. Lewandowska :

-  Dokonywanie zapisu obrad w przyszłości na dyktafon.

Przewodniczący zarządził głosowanie:

 

Uchwała nr 09/2015:

 

W sprawie: Organizacji w dniu 24.08.2015 wycieczki dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej Szczecińskiej .

 Wynik głosowania :  Za - 14 głosów   Wstrzymujących - 4 głosy   Przeciw - 0 głosów

 

Uchwała nr 09/2015 została podjęta.

 

Ad.6. Podjęcie decyzji dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Niemcewicza 37-40.

Temat ten wzbudził wiele emocji, rozpoczęła się gorąca i burzliwa dyskusja w której brało udział wielu dyskutantów, między innymi najbardziej aktywnymi dyskutantami byli radni : w. Banaszak, T. Jankowska, B. Dziewulski, A. Grzebyk, M. Lewandowska.

Wspominano między innymi o rozbieżnych w tej sprawie zdaniach mieszkańców przyległych domów jak i o wystosowanych przez nich pismach. Radna w-ce przewodnicząca M. Lewandowska złożyła wniosek o rozważenie przeprowadzenia z mieszkańcami osiedla przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Przewodniczący  złożył propozycję o przeznaczeniu kwoty w granicach 15 tys. zł na uporządkowanie i rewitalizację tego terenu. Radna T. Jankowska stanowczo oponowała za kontynuacją projektu.

W tym czasie zebranie opuściła radna A. Mytlewska.

Przewodniczący złożył wniosek o przegłosowanie wstrzymania realizacji  projektu i dokonaniu korekt w zakresie prac zmniejszających ich zakres.

Przystąpiono do głosowania:

 

Uchwała nr 10/2015

 

W sprawie: Wstrzymania realizacji projektu budowy placu zabaw  przed budynkiem przy ul. Niemierzyńskiej 37 – 40 w celu wykonania zmniejszenia zakresu prac oraz kwoty przewidzianej na ten cel.

 

 

          Wynik głosowania :  Za - 12 głosów   Wstrzymujące - 3 głosy   Przeciw - 2 głosy

 

Uchwała nr 10/2015 została podjęta.

 

Ad.7.  Propozycje zadań do realizacji w ramach kwoty 160 tys. zł przyznanych Radzie na 2016 rok.

Przewodniczący podać do wiadomości że do 10 września składać należy propozycje o wydatkowanie 160 tys. zł na rok następny.

Zapadła decyzja o składaniu propozycji na piśmie w dniu następnego proponowanego zebrania RO, czyli w dniu 08.09.2015 r.

 

Ad.8.  Omówienie zasad prawidłowego powiadamiania o zebraniach Rady Osiedla.

Nawiązując do zgłaszanych uwag dotyczących powiadomień o zebraniach RO, radny W. Banaszak zawnioskował aby :

- powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną potwierdzić odbiór e-maila zwrotnym

- jeżeli niema zwrotnego e-maila , powiadomić o zebraniu Rady Osiedla  smsem

- jeżeli niema odzewu powiadomić znajomego

 - każdy odpowiedzialny jest do potwierdzenia odbioru wiadomości

 

Ad.9.  Komisja do spraw Komunikacji. 

Radny W. Banaszak poinformował, że komisja nie podjęła jeszcze działań i strona internetowa nie działa ze względu na trudności związane ze spotkaniem się z informatykiem UM.

 

Ad.10.  Wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował zebranych o :

 - Piśmie z NIK-u  i ankiecie w sprawie finansowania Straży Miejskiej.

- Przyznaniu przez KIS wnioskowanej przez RO kwotę 5700 zł.

- Propozycji nowelizacji budżetu .

- Piśmie radnego H. Jabłońskiego .

- Piśmie z Miejskiej Komisji Wyborczej.

Radna M. Lewandowska zgłosiła propozycję powołania komitetu promocji RO.

 

Ad.11.  Zakończenie zebrania.

Prowadzący zebranie – przewodniczący J. Kantor, dziękując wszystkim za przybycie zakończył

zebranie. 

                    EMILIA  BEDNARSKA                                                   JACEK  KANTOR

                SEKRETARZ RADY  OSIEDLA                              PRZEWODNICZACY  RADY OSIEDLA

 

   Protokółowała

Emilia  Bednarska