Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 02/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 Lipiec, 2015

PROTOKÓŁ Nr 02/2015

ZEBRANIA RADY NIEBUSZEWO – BOLINKO

Z DNIA 07.07.2015

    Porządek Obrad:

          

1.      Przedstawienie porządku obrad wraz przyjęciem w drodze głosowania.

2.      Sprawdzenie quorum upoważniającego do głosowania uchwał i wniosków.

3.      Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 01/2015 z dn. 09-06-2015.

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowego poprzedniej Rady.

5.      Przedstawienie wniosku o dofinansowanie z KIS.

6.      Wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

7.      Zaopiniowanie zbycia gruntów Gmina Miasto Szczecin.

8.      Opinia o wydzierżawienie gruntu przy ul. Św. Łukasza.

9.      Wolne wnioski .

10.  Zakończenie zebrania.

Ad.1.  Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie w drodze głosowania.

Przewodniczący RO Pan J. Kantor witając zebranych otworzył zebranie, przedstawiając porządek obrad poddając go pod głosowanie.

 

Wynik głosowania :  Za - 14 głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

 

Porządek zebrania został przyjęty.

 

Ad.2.  Sprawdzenie quorum upoważniającego do głosowania uchwał i wniosków.

Na podstawie obecności i podpisanej listy, przewodniczący potwierdził quorum upoważniające do głosowania, podejmowania uchwał i wniosków.                             

Ad.3. Pkt. 3 przesunięty został na koniec zebrania pozostawiając czas radnym do zapoznania się z przedłożonym protokołem. W związku powyższym obrady przeszły do pkt. 4.

 

Ad. 4.  Przedstawienie sprawozdania finansowego poprzedniej RO.

Radna P. Teresa Jankowska (przewodnicząca RO poprzedniej kadencji ) zreferowała wydatkowanie budżetu RO na dzień 21.05.2015, omawiając poszczególnie zrealizowane wydatki.  Zaznaczyła, iż pisemne wydatkowanie (w formie tabelarycznej) budżetu RO zostało przekazane obecnemu przewodniczącemu P. Jackowi Kantor w dniu 21.05.2015.

Około  godz. 17:30 do zebranych dołączył  pan H. Krudos

 

Ad. 5.  Przedstawienie wniosku o dofinansowanie z KIS.

Przewodniczący poinformował zebranych, iż z Komisji d/s Inicjatyw Społecznych przyznana została kwota 5000 zł z przeznaczeniem wydatkowania na zadania, wskazane przez Radę Osiedla przyjęte w formie uchwały na wybrany projekt i zgłoszony do 30 lipca br.

Rozpoczęła się dyskusja w której :

Zaproponowano projekt festynu osiedlowego "Pożegnanie Lata", w terminie  15-30 wrzesień 2015 wskazując miejsce miedzy szkołami Gimnazjum nr 2 i Szkołą Podstawową nr 41. Zakładany cel to integracja mieszkańców osiedla, a także uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, ich rodziców oraz seniorów. Dogodnym miejscem i czasem było by przedstawienie mieszkańcom nowych członków RO, jak i promocja RO poprzez wręczanie ulotek informacyjnych, a dotyczących siedziby i dyżurów w radzie, jak również zaproszenie mieszkańców do współpracy z RO.

Przewodniczący zaproponował aby fundusze w kwocie 4500 zł którymi RO dysponuje z racji zaplanowanego wydatkowania z przeznaczeniem na festyny, dołożyć do tego zadania, zwiększając tym samym pulę do łącznej wysokości 9500 zł. Na tę propozycję część radnych wyraziła aprobatę. 

W trakcie dyskusji w której brali udział M. Lewandowska, Bogdan Dziewulski, H. Krudos i inni padły propozycje :

- by wcześniej przedstawić harmonogram całego festynu, określenie wydatków i dopiero wtedy stwierdzeniu potrzeb skumulować  pieniądze,

- zaakceptować festyn i propozycję przewodniczącego by pozyskać finanse z KIS-u.

Po dyskusji przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowania:  

                                                

                                                       Uchwała nr 06/2015

 

 W sprawie: Złożenia wniosku do Komisji  Inicjatyw  Społecznych RM na kwotę 5700 zł z przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy na organizację festynu integracyjnego Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko na boisku przy szkołach GIM 2 i SP 41.

Wynik głosowania:  Za - 14 głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 1 głos.

 

Uchwała nr 06/2015 została podjęta.

 

Ad. 6.  Wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia  składania wniosków do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego tj. do 15 lipiec 2015 i trwającym okresem wakacyjnym,  RO  nie wypracowała żadnego stanowiska który projekt będzie promować.

Radny BogdanDziewulski wysunął propozycję, aby już teraz zająć się projektem do SBO na następny rok, gdyż w czasie krótkiej dyskusji wystosowano wiele pomysłów dotyczących ewentualnych wniosków do SBO.

Ad. 7.  Zaopiniowanie zbycia gruntów Gmina Miasto Szczecin.

Przewodniczący zapoznał zebranych z przesłanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM pismem o wyrażenie opinii w sprawie zbycia gruntów (sprzedaży) w drodze przetargu pod zabudowę wielorodzinną.

Po zapoznaniu się z przedstawionym tematem radni przystąpili do głosowania nad zaproponowaną przez przewodniczącego treścią:

 

Uchwała nr07/2015:

 

W sprawie: Udziela się pozytywnej opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, nieruchomości położonej przy ulicy Naruszewicza 19 stanowiącej działkę nr 103 z obrębu ewidencyjnego 3026.

Wynik głosowania :  Za -15 głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

 

Uchwała nr 07/2015 została podjęta.

 

Ad.8.  Opinia o wydzierżawienie gruntu przy ul. Św. Łukasza.

Nie podjęto dyskusji w sprawie podania pani Agaty Lepczyńskiej w sprawie opinii dotyczącej wydzierżawienia gruntu przy ul. Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 na działalność handlowo-usługową ze względu na zbyt skąpą informację i nie dostarczenia  wszystkich dokumentów  przez osobę ubiegającą się o tą dzierżawę.

 

Ad.9.  Wolne wnioski .

Przewodniczący okazał zebranym (otrzymany od Pani T. Jankowskiej) do zapoznania się Plan Zagospodarowania zieleńca przed R.O., który miał być realizowany w tym roku i finansowany z funduszy wskazanych przez R.O.

Wywiązała się dyskusja nad zasadnością wydatkowania kwoty 100 tyś. zł na przebudowę terenu i utworzenie w tym miejscu ogólnoosiedlowego placu zabaw. Nowi członkowie rady wyszli z zapytaniem do członków rady (którzy jednocześnie byli radnymi w poprzedniej kadencji) jak doszło do podjęcia tych decyzji.  Radny H. Krudos poinformował, iż poprzednio mowa była o uporządkowaniu i rewitalizacji ogródka, natomiast nie wie skąd wziął się pomysł na gruntowną jego przebudowę i utworzenie osiedlowego placu zabaw. 

Radna T. Jankowska  tłumaczyła dlaczego akurat wybrany został plac przed Radą.

W czasie dyskusji wyszedł wniosek aby wstrzymać realizację projektu przebudowy placu zabaw przed radą, zamieniając go na inną wskazana inwestycję. Podjęto dyskusje na temat możliwości zmiany realizacji tego planu inwestycyjnego, jednak z braku wystarczających informacji postanowiono zwrócić się dyrektora ZBILK pana Jerzego Dyrdała o możliwość spotkania celem uzyskania więcej informacji w tej sprawie.

W punkcie tym wysunięto inne wnioski i zapytania :

-  wystąpienie w następnym roku o modernizację ulicy Cyryla i Metodego

-  przygotowanie ulotek na temat rowerów i znakowania

-  przystąpienie do rewitalizacji starych kamienic

-  zgłoszenie o modernizacje chodników na ul Asnyka i Kadłubka

-  sprawdzenie dlaczego autobus linii B ma końcowy na ul. Orzeszkowej i kto podjął taką   

   decyzje

-  przygotowanie i wydrukowanie profesjonalnych ulotek o RO

-  propozycja zorganizowania wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych

 

 Zebranie opuściła P. A. Jankowska pomniejszając grono obradujących

Ad.3.  Po zapoznaniu się zebranych z protokołem nr 01/2015 z dn. 09.06.2015 i dokonaniu korekt w wyniku wniesionych uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedstawionego protokołu :

Wynik głosowania :  Za - 13 głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących  – 1 głos

 

Protokół został przyjęty.

 

P. Bogdan Dziewulski wystosował prośbę o przesyłanie protokołów radnym na e-maila.

 

Ad.10.  Zakończenie zebrania.

Prowadzący zebranie – przewodniczący J. Kantor, dziękując wszystkim za przybycie zakończył

zebranie.  

 

 

 

 

                      EMILIA  BEDNARSKA                                                   JACEK  KANTOR

                SEKRETARZ RADY  OSIEDLA                              PRZEWODNICZACY  RADY OSIEDLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Protokółowała

Emilia  Bednarska