Zebranie Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
Protokół Nr 01/2015
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Czerwiec, 2015

 PROTOKÓŁ Nr 01/2015

ZEBRANIA RADY NIEBUSZEWO – BOLINKO

Z DNIA 09.06.2015

 

 

Powitanie

Porządek zebrania

1.Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

2. Przedstawienie porządku zebrania- przyjęcie porządku w drodze głosowania.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego poprzedniej Rady.

4. Przedstawienie protokołu przejęcia Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko w dniu 02-06-2015.

5. Plan dyżurów – omówienie i głosowanie nad przyjęciem terminarza planu dyżurów.

6. Zaopiniowanie zbycia gruntów Gmina miasto Szczecin.

7. Omówienie i wydanie opinii w sprawach nie załatwionych przez poprzednią Radę .

8. Udostępnienie pomieszczeń Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko dla Kombatantów, Koła Seniora i Wspólnot Mieszkaniowych.

9. Wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

10. Wybór osób odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej oraz Facebooka.

11. Sprawy organizacyjne.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie zebrania.

 

Ad.1 Stwierdzono quorum upoważniające zebranych do podejmowania uchwał i wniosków -14 osób.

Ad.2 Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Kantor przestawił porządek zebrania.

Nie wniesiono uwag i wniosków.

Przystąpiono do głosowania w celu przyjęcia porządku zebrania :

Wynik głosowania :  Za - 14 głosy   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów 

Porządek zebrania został przyjęty.

Ad.3Bilans wydatków budżetu, cały budżet to 37827 zł , wydano na organizacje imprez , remonty , potrzeby Rady 12139,76 zł zostało do wydatkowania 25687,2 zł .W powyższym temacie odbyła się dyskusja , w wyniku której stwierdzono potrzebę pozyskania sponsorów .

Godz. 17:30 przybyła pani Teresa Jankowska. 

Zastanawiano się nad uchwałą o przyjęciu nowego Budżetu Rady Osiedla, nie podjęto.

Wynikła dyskusja na temat sprawozdania finansowego  Rady Osiedla  poprzedniej kadencji, w wyniku której stwierdzono że jest potrzebne uporządkowanie dokumentacji .

Pani Teresa Jankowska (przewodnicząca poprzedniej kadencji) zdeklarowała się do złożenia sprawozdania do końca  czerwca 2015r.

Ad.4 Przedstawiono protokół z przejęcia lokalu i inwentarza Rady Osiedla nie wniesiono uwag ( wyjątek sprzeczność ławka czy ławka parkowa).

Ad.5 Przewodniczący omówił grafik dyżurów. W czasie dyskusji wynikła uwaga  żeby  informację o dyżurach Rady Osiedla wywiesić na klatkach  schodowych.

 Przystąpiono do głosowania grafiku dyżurów.

Wynik głosowania :  Za  - 15 głosów   Przeciw  - 0 głosów   Wstrzymujących  - 0 głosów.

Grafik dyżurów został przyjęty.

Ad.6Pan Przewodniczący  Jacek Kantor przeczytał pismo z Urzędu Miasta Szczecin dotyczącego zbycia w drodze bez przetargowej  gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 23/3 z obrębu geodezyjnego 3026 Szczecin –Nad Odrą położonej w Szczecinie przy ul. Niemcewicza z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul Niemcewicza 35a oraz poddał pod głosowanie Uchwałę 01/2015 w sprawie bez przetargowego zbycia gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej części działki nr 23/3 położonej w Szczecinie  przy ul Niemcewicza 35a

Przystąpiono do głosowania:

Wynik głosowania :  Za   - 15 głosów   Przeciw -0 głosów   Wstrzymujących  - 0 głosów .

Uchwała 01/2015 została podjęta.

Pan Przewodniczący Jacek Kantor  przeczytał pismo  z Urzędu Miasta Szczecin dotyczącego zbycia w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/11 z obrębu geodezyjnego 3205 Szczecin-Nad Odrą , położonej Szczecinie przy ul. Dembowskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr11/2, nr 11/3,nr11/4 nr12/1 i nr15/13 8/21 z obrębu geodezyjnego 3125  Szczecin –Nad Odrą, położonej w Szczecinie przy ul Dembowskiego i Dembowskiego6 oraz poddał pod głosowanie Uchwałę 02/2015 w sprawie bez przetargowego zbycia gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr15/11 z obrębu geodezyjnego3205 Szczecin-Nad Odrą, położonej w Szczecinie przy ul. Dembowskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr11/2, nr11/3 ,nr 11/4 nr12/1 i nr15/13 8/21 z obrębu geodezyjnego 3125 Szczecin-Nad Odrą, położonej w Szczecinie przy ul Dembowskiego i Dembowskiego 6.

Przystąpiono do głosowania:

Wynik głosowania :  Za - 15 głosów   Przeciw - 0 głosów  Wstrzymujących - 0 głosów

Uchwała 02/2015 została podjęta.

Pan Przewodniczący przeczytał pismo z Urzędu Miasta w sprawie przygotowania i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości , będącej własnością Gminy Miast Szczecin, nieruchomości  położonej przy ul. Naruszewicza 198 stanowiącej działkę nr 103 z obrębu ewidencyjnego 3026

Nie podjęto uchwały.  Wycofano sprawę z porządku  obrad.

Ad.7Zapoznano   się z pismem pana Marcina Pilmana w sprawie budowy parterowego lokalu usługowego wraz z parkingiem na części działki geodezyjnej nr 8/36 przy ulicy Św. Łukasza oraz przewodniczący poddał pod głosowanie  Uchwałę 03/2015 w sprawie budowy lokalu usługowego wraz z parkingiem na części działki geodezyjnej nr8/36 przy ul Św Łukasza dla pana Marcina Pilmana.

Przystąpiono do głosowania :

Wynik głosowania :  Za  - 10 głosów   Przeciw - 2 głosy   Wstrzymujących - 4 głosy

Uchwała 03/2015 została podjęta.

Zapoznano się ze sprawą pani Agaty Lepczyńskiej z prośbą o wydzierżawienie gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Św Łukasza, znajdującego się na działce nr 8/36.Grunt będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony na działalność handlowo-usługową.

Wywiązała się dyskusja w której ustalono, że Pani Lepczyńska powinna przedstawić Radzie Osiedla więcej danych dotyczących wydzierżawienia tego terenu a także wizualizacje.

Uchwała 04/2015o wyrażeniu zgody przez RO na wydzierżawienie gruntu położonego w szczecinie przy ul Św. Łukasza znajdującego się na działce nr 8/36 dla pani Agaty Lepczyńskiej.

Przystąpiono do głosowania

Wynik głosowania :  Za - 2 głosy   Przeciw  - 11 głosów   Wstrzymujących  - 2 głosy

Uchwała 04/2015 nie została podjęta. Rada Osiedla nie wyraziła zgody na w/w dzierżawę.

Wniosek formalny pana Krudosa o przestrzeganie porządku i udzielania głosu w kolejności.

Odczytanie pisma ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w sprawie koczowania w altance śmietnikowej przy ul Kazimierza Królewicza 77. Rada uznała że pismo trzeba przekazać do Policji .

Odczytanie pisma ze Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w sprawie poparcia wniosku o poprawę bezpieczeństwa drogowego na zbiegu ulic Lenartowicza i Zamoyskiego w Szczecinie.

Rada  uznała aby wniosek skierować do Straży Miejskiej a także do WGKOS i poinformować Spółdzielnie Mieszkaniowa o podjętych decyzjach.

Pismo z Inspektoratu Sanitarnego w sprawie piaskownic Rady Osiedla o wymianę piasku.

Rada Osiedla nie posiada piaskownic pod swoją opieką pismo skierować do ZBiLk-u.

Pismo z Urzędu Miasta w sprawie kierunków współpracy w ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pismo od Stowarzyszenia Metropolitalnego   w sprawie gazów cieplarnianych .

Ad.8 Głosowanie Uchwały 05/2015 w sprawie udostępnienie lokalu rady Osiedla dla Kombatantów , Koła Seniora i Wspólnot Mieszkaniowych .

Wynik głosowania :  Za -15 głosów   Przeciw - 0 głosów  Wstrzymujących - 0 głosów.

Uchwała 05/2015 została podjęta.

Ad.9Wnioski do Szczecińskiego Budżetu przesunąć na następną Radę.

Ad.10Wybór osoby do prowadzenia strony internetowej i facebooka pismo pana Banaszaka wniosek o komisje społeczną 3 osobową , propozycja biuletynu Rady Osiedla.

Wniosek o powołanie Komisji do Spraw Komunikacji Społecznej i opracowanie strony internetowej.

Przystąpiono do głosowania wniosku.

Wynik głosowania :  Za - 13 głosów   Przeciw - 0 głosów  Wstrzymujących - 2 głosów

Wniosek został przyjęty, Rada Osiedla powołała Komisję.

Zaproponowano następujące kandydatury do składu Komisji: Anna  Falba , Wojciech Krygier, Wojciech Banaszak, Henryk Krudos, Tomasz Stelmach .

Przystąpiono do głosowania:

Wynik głosowania :  Za  - 14 głosów   Przeciw - 1 głos    Wstrzymujących - 1 głos .

W/w osoby weszły w skład Komisji do Spraw Komunikacji Społecznej.

Ad.11Sprawy organizacyjne :

Przynieść zdjęcia do legitymacji 1 szt.

Podać dane Tele –adresowe. Termin oddania danych i zdjęcia do 25-06-2015

Tablica Rady Osiedla –uporządkować.

18-40 Przewodniczący opuszcza zebranie .

Ad.12 Omówienie imprez które maja być organizowane przez RO  Wigilia ,festyn dla dzieci , grzybobranie itp. Propozycje do 10 lipca .

Ad.13Wice przewodnicząca Marzena Lewandowska zamyka zebranie.

 

 

                      EMILIA  BEDNARSKA                                                   JACEK  KANTOR

                SEKRETARZ RADY  OSIEDLA                              PRZEWODNICZACY  RADY OSIEDLA