W sprawie: Zgłaszania na piśmie uwag do protokółu.

UCHWAŁA 04/15

ZARZĄDU RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 01.09.2015

 

 

 

W sprawie: Zgłaszania na piśmie uwag do protokółu.

 

Na podstawie § 190 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Zarząd Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Uwagi do protokołów Rady Osiedla muszą być wnoszone na piśmie, a uwagę pisze wnioskujący o zmianę w protokole. Taki dokument musi wpłynąć do RO najpóźniej do rozpoczęcia zebrania Rady Osiedla. Wszelkie uwagi do protokołów będą poddawane pod głosowanie i dopiero wtedy będą umieszczane do protokołu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu i Sekretarzowi.

 

Głosowało 5 osób.

Ilość głosów :

Za 5 -  głosów   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

§4.Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

Uzasadnienie:

Uporządkowanie sposobu zgłaszania poprawek do protokołu.

Nr uchwały: 
04/15
Data uchwały: 
01/09/2015
Kadencja: 
2015-2019