W sprawie: Wydania opinii na temat projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016.

UCHWAŁA 23/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08.12.2015

 

 

 

W sprawie: Wydania opinii na temat projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016.

 

Na podstawie § 7 pkt. 5c i 6a Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinię na temat projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 .

§2. Zwrócić się o wpisanie do budżetu o ujęcie w planie na 2016 projektu zabudowy           

       śmietników na terenie Osiedla Niebuszewo – Bolinko usytuowanych na gruncie miasta.

§3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 13 osób.

Ilość głosów :

Za 13 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

 Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

Uzasadnienie:

Statutowy wymóg wydania opinii o budżecie.

Nr uchwały: 
23/15
Data uchwały: 
08/12/2015
Kadencja: 
2015-2019