W sprawie: Wydania opinii dla pana Tadeusza Bubiłka na postawienie przyczepy gastronomicznej na ul. Ofiar Oświęcimia przy wjeździe na parking Kauflandu

OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 22.03.2016

 

 

 

W sprawie: Wydania opinii dla pana Tadeusza Bubiłka na  postawienie przyczepy gastronomicznej na ul. Ofiar Oświęcimia przy wjeździe na parking Kauflandu.

 

Na podstawie § 7 pkt. 6 d Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wydać pozytywną opinię dla pana Tadeusza Bubiłka na postawienie przyczepy   

      gastronomicznej na ul. Ofiar Oświęcimia przy wjeździe na parking Kauflandu..

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu.

 

Głosowało 11 osób.

Ilość głosów :

Za 9 -  głosów   Przeciw – 1 głos   Wstrzymujących - 1 głos

 §4. Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

Uzasadnienie:

Statutowy wymóg opiniowania lokalizacji punktów usługowo – handlowych na terenie osiedla.

Nr uchwały: 
31/16
Data uchwały: 
22/03/2016
Kadencja: 
2015-2019