W sprawie: Wycofania zadań pn. „Remont schodów przy ul. Heleny – Reja”

UCHWAŁA 32/16

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 22.03.2016

 

 

 

W sprawie: Wycofania zadań pn. „Remont schodów przy ul. Heleny – Reja” o wartości 10 000 zł oraz pn. „Zakup i montaż ławek przy ul. Heleny 5-6 – 3 szt.” o wartości 3 000 zł finansowanych ze środków budżetowych Miasta na 2015 przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji rad osiedli.  

 

Na podstawie § 7 pkt. 5h Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Wycofać zadania pn. „Remont schodów przy ul. Heleny – Reja” oraz pn. „Zakup i montaż ławek przy ul. Heleny 5-6 – 3 szt.”  finansowanych ze środków budżetowych Miasta na 2015 przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji rad osiedli.  

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Głosowało 11 osób.

Ilość głosów :

Za 9 -  głosów   Przeciw –  głosów   Wstrzymujących - 2 głosy

 §4. Uchwała została podjęta.

 

 

……………………………………….                                      …………………………………..

      Skarbnik Rady                                                                   Przewodniczący Rady

            Osiedla                                                                                    Osiedla

 

Uzasadnienie:

W związku z otrzymana informacją o kompleksowej modernizacji tego placu Rada zrezygnowała z tych zadań.

Nr uchwały: 
32/16
Data uchwały: 
22/03/2016
Kadencja: 
2015-2019