W sprawie: Ujęcia w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok zlecenia za wykonanie usługi Mikołaja w 2015 w kwocie 75,00 zł

OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 17.02.2016

 

 

 

W sprawie: Ujęcia w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok zlecenia za wykonanie usługi Mikołaja w 2015 w kwocie 75,00 zł.

 

Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Ująć w planie rzeczowo – finansowym na 2016 zlecenie za wykonanie usługi Mikołaja w 2015 w kwocie 75,00 zł.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Głosowało 15 osób.

Ilość głosów :

Za 15 -  głosów   Przeciw – 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

§4.  Uchwała została podjęta.

 

 

                                                                                               …………………………………..

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                           Osiedla

 

Uzasadnienie:

W związku z nieodebraniem przez zleceniobiorcę w/w kwoty za wykonanie zlecenia w 2015 roku nastąpił formalny wymóg podjęcia uchwały aby ująć to w planie na 2016 rok. 

Nr uchwały: 
27/16
Data uchwały: 
17/02/2016
Kadencja: 
2015-2019