W sprawie: Realizacji projektu modernizacji placu zabaw przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40

UCHWAŁA 15/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 10.11.2015

 

 

 

W sprawie: Realizacji projektu modernizacji placu zabaw  przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40.

 

Na podstawie § 7 pkt. 5e Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć do realizacji projekt Zarządu Rady Osiedla poprzedniej kadencji dotyczący modernizacji do kwoty 55 tys. zł placu zabaw  przed budynkiem przy ul. Niemcewicza 37 – 40.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3.Traci moc uchwała nr 10/2015 z 18.08.2015

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 11 osób.

Ilość głosów :

Za 11 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

Uchwała została podjęta.

 

 

      ………………………………………….                             …………………………………..

                 Skarbnik Rady                                                         Przewodniczący Rady

                      Osiedla    Osiedla                                     

Nr uchwały: 
15/15
Data uchwały: 
10/11/2015
Kadencja: 
2015-2019