W sprawie: Przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny „ Pożegnanie lata”

UCHWAŁA 13/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08/09/2015

 

 

 

 

 

W sprawie: Przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny

„ Pożegnanie lata” .

 

Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przeznaczyć dodatkową kwotę w wysokości do 4.500 zł na Festyn Integracyjny              

    „Pożegnanie lata”.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało 17 osób.

Ilość głosów :

Za 15 -  głosów   Przeciw – 0 głosów  Wstrzymujących - 2 głosy

3. Uchwała została podjęta.

 

 

    ………………………………………..                                                …………………………………..

             Skarbnik Rady                                                            Przewodniczący Rady

                 Osiedla                                                                               Osiedla

Nr uchwały: 
13/15
Data uchwały: 
08/09/2015
Kadencja: 
2015-2019