W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015

UCHWAŁA 22/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 08.12.2015

 

 

W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015.

Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przenieść nie wykorzystaną kwotę  przeznaczoną  na organizację imprez  

      okolicznościowych (Wigilia, Mikołaj) na potrzeby Rady.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało 13 osób.

Ilość głosów :

Za 13 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

W związku z nie wykorzystaniem środków na w/w działania Rada postanowiła dokonać korekty planu przenosząc je na Potrzeby Rady.

 

 

      ………………………………………….                              …………………………………..

                 Skarbnik Rady                                                         Przewodniczący Rady

                      Osiedla                                                                       Osiedla 

Nr uchwały: 
22/15
Data uchwały: 
08/12/2015
Kadencja: 
2015-2019