W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015

UCHWAŁA 17/15

RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO - BOLINKO

Z  DNIA 10.11.2015

 

 

W sprawie: Korekty planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko na 2015.

Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla  Uchwała Nr XLIV/1294/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 08.09.2014 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3893, poz. 3894 z 2014 r.) Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko uchwala, co następuje:

§1. Przenieść nie wykorzystaną kwotę 2280,80 zł przeznaczoną na integrację seniorów na    

       organizacje imprez okolicznościowych (Wigilia, Mikołaj).

§2. Przenieść nie wykorzystaną kwotę 1045,84 zł  przeznaczoną na integracje dzieci i    

       młodzieży na organizacje imprez okolicznościowych (Wigilia, Mikołaj).

§3. Przenieść nie wykorzystaną kwotę 3642,25 przeznaczoną na inicjatywy osiedlowe

       (festyn i współorganizację imprez ze szkołami na imprezy okolicznościowe (Wigilia,

       Mikołaj).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 0 osób.

Ilość głosów :

Za 11 -  głosów   Przeciw - 0 głosów   Wstrzymujących - 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

W związku z nie wykorzystaniem środków na w/w działania Rada postanowiła dokonać korekty planu przenosząc je na organizację Mikołaja i Wigilii.

 

 

      ………………………………………….                             …………………………………..

                 Skarbnik Rady                                                         Przewodniczący Rady

                      Osiedla    Osiedla                                                                  

Nr uchwały: 
17/15
Data uchwały: 
10/11/2015
Kadencja: 
2015-2019