Protokół z Zebrania Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
17/2016
Data posiedzenia: 
piątek, 17 Czerwiec, 2016

Protokół Nr 17/2016

 

z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko z dnia 17.06.2016

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

 

 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
 3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 16/2016 z dnia 24.05.2016r.
 4. Organizacja wycieczki dla dzieci.
 5. Informacja skatepark.
 6. Ustalenie terminu RO.
 7. Przygotowanie sprawozdania za 2016 rok.

 

Przebieg posiedzenia: Ad. 1 i 2

Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 1700  Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor. Obecnych  6

Członków Zarządu. Przewodniczący stwierdził quorum do     podejmowania uchwał           i wniosków. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Radny Henryk Krudos zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że w przedstawionym porządku obrad brakuje punktu „wolne wnioski”. Przewodniczący dopisał punkt do porządku obrad. Następnie ponownie przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
 3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 15/2016 z dnia 24.05.2016r.
 4. Organizacja wycieczki dla dzieci.
 5. Informacja skatepark.
 6. Ustalenie terminu RO.
 7. Przygotowanie sprawozdania za 2016 rok.
 8. Wolne wnioski.

 

 

Następnie obecni Członkowie Zarządu głosowali „ZA” przyjęciem porządku posiedzenia.

 

 

 

Ad. 3

 

Przewodniczący poinformował Członków Zarządu, że protokół z poprzedniego posiedzenia nie jest kompletny. Zarząd postanowił przenieść punkt dotyczący przyjęcia protokołu nr 16/2016 z dnia 24.05.2016r na następne posiedzenie Zarządu.

Ad. 4

 

Wiceprzewodniczący Wojciech Krygier poinformował Zarząd, że z powodu dwumiesięcznego wyjazdu nie będzie mógł podjąć się organizacji wycieczki dla dzieci do Świerkocina. Sekretarz Małgorzata Osowska zobowiązała się do organizacji wycieczki. Do opieki nad dziećmi wstępnie zadeklarowała swoją pomoc Radna Anna Falba. Radny Henryk Krudos zadeklarował swoją pomoc w przygotowaniu plakatu informacyjnego i promocji wycieczki. Dodał, że zapisy na wycieczkę powinny się odbywać w każdy poniedziałek na dyżurze.

 

Ad. 5

 

Przewodniczący przedstawił informacje dotyczącą skateparku.

 

Radna Małgorzata Osowska zapytała Przewodniczącego czy ta informacja została przekazana RO na piśmie. Przewodniczący potwierdził. Radna Małgorzata Osowska poprosiła Przewodniczącego o pokazanie omawianego pisma. Do prośby Radnej przychylił się również Radny Henryk Krudos. Pismo  z UM o numerze WGKiOŚ-XIII.7021.5.10.2016.WL dotyczyło braku informacji ze strony RO o ustaleniach w związku z zaplanowaną inwestycją polegającą na budowie skateparku przy Gimnazjum nr 2 w Szczecinie. Brak działań w powyższej sprawie może zablokować realizację zaplanowanej przez RO inwestycji. Przewodniczący wyjaśnił Zarządowi, że Dyrekcja Gimnazjum nr 2 nie może podjąć się administrowania skateparku i przedstawił rozwiązanie polegające na wydzieleniu działki przy Gimnazjum nr 2 pod budowę skateparku. Poinformował również, że procedura wydzielenia działki może opóźnić realizację zaplanowanej inwestycji. Administrowaniem obiektu sportowego mogłaby się zająć jednostka UM MOSiR. Zarząd stwierdził, że UM powinien zająć się procedurą wydzielenia działki pod skatepark. Radni Wojciech Krygier i Małgorzata Osowska przypomnieli, że mieszkańcy naszego Osiedla czekają na tę inwestycję.

 

Ad. 6

 

Przewodniczący na kolejne zebranie Rady Osiedla zaproponował termin 28 czerwca 2016 roku (wtorek) godzina 17:00. Głównym punktem zebrania będzie uzupełnienie składu Zarządu. Radni zgodnie zaakceptowali ten termin. Przewodniczący poinformował Zarząd, że kandydowanie na Członka Zarządu zaproponował Radnej Annie Falbie.

 

Ad. 7

Sekretarz Małgorzata Osowska zaproponowała przygotowanie  wstępnego sprawozdania                      z działalności RO za 2015 rok. Będzie to dokument do dyskusji i dalszej pracy.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach Radny Henryk Krudos poinformował o spotkaniu w UM w sprawie zmian do Statutu Rad Osiedli. W Urzędzie Miasta na Komisji dot. Statutu zostały przedstawione koncepcje zmian, niestety żadna z koncepcji nie została przyjęta.

 

Radna Małgorzata Osowska zgłosiła kilka niepokojących informacji nt organizacji festynu w dniu 28 maja 2016 roku, są to:

 • brudne zabawki dla dzieci,
 • zepsuty sprzęt nagłaśniający,
 • brak organizacji i planu festynu,
 • brak przepływu informacji.

Radna zadała również pytanie dot. zaproszonych wystawców: czy wszyscy wystawcy ufundowali nagrody ? Radna stwierdziła, że wystawcy powinni ufundować przynajmniej po jednej nagrodzie. W zamian wystawcy otrzymują darmowe miejsce na handel i promocję swojej firmy. Dodała, że na następnym festynie każda firma powinna być zobowiązana do ufundowania nagrody.

Radna Marzena Lewandowska odpowiedzialna z organizację dużych imprez m.in. festynów stwierdziła, że wycofuje się z obowiązku organizacji festynu.

Radny Henryk Krudos pytał czy był tzw. sztab festynu i program festynu.

Przewodniczący wyjaśnił, że Radni powinni zgłaszać swoje wątpliwości na festynie bezpośrednio do Przewodniczącego i zapewnił, że firmie organizującej festyn obniżył wynagrodzenie o 250 zł głównie za sprzęt nagłaśniający.

Radna Małgorzata Osowska powiedziała, że miała nadzieję na zwołanie zaraz po festynie posiedzenia Zarządu, niestety tego Przewodniczący nie uczynił. Radna Małgorzata Osowska zwróciła również uwagę na to, ze Radni nie powinni brać udziału w przygotowywaniu i nakładaniu jedzenia dla uczestników festynu. Radni nie posiadają książeczek zdrowia i nie mają odpowiedniego ubioru.

Wniosek Radnego Henryka Krudosa: do każdego porządku posiedzenia Zarządu należy uwzględnić punkt „wnioski i informacje”.

 

Na tym Przewodniczący zebranie zakończył.

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół 17 Zarząd 17.06.2016.pdf399.39 KB