Protokół z Zebrania Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
13/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 28 Czerwiec, 2016

PROTOKÓŁ  nr 13/2016

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko z dnia 28.06.2016 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor wg następującego porządku obrad:

 1. Przedstawienie porządku zebrania.
 2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.
 3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 12/2016 z dnia 02.06.2016r.
 4. Wybór Członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko.
 5. Omówienie propozycji wyjazdów integracyjnych dla dorosłych (grzybobranie, wycieczki itp.).
 6. Wolne wnioski.

 

Przebieg zebrania: Ad. 1 i 2

Zebranie otworzył o godzinie 17:00 Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Kantor. Przewodniczący odczytał porządek zebrania. Obecnych 15 Radnych. Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał  i wniosków na zebraniu.

 

Ad. 3

 

Przewodniczący zapytał Radnych czy wnoszą uwagi do protokołu nr 12/2016 z dnia 02.06.2016r. Radna Teresa Jankowska zwróciła uwagę, że wnioski do budżetu są zbyt małe np. wniosek o budowę fontanny. W tym  miejscu została już zrealizowana inwestycja więc nie ma potrzeby ponownej inwestycji. Nie zostały również uwzględnione wnioski-propozycje zgłoszone przez radnych w ubiegłych latach.

Przewodniczący zapewnił, że Rada bierze pod uwagę listę inwestycji z ubiegłych lat.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 12/2016 z dnia 02.06.2016r.

 

Radni obecni: 15 osób

ZA przyjęciem protokołu głosowało: 10 osób PRZECIW: 1 osoba

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 4 osoby.

 

Protokół został przyjęty.

 

Ad. 4

 

Wybór Członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Przewodniczący poinformował, że z funkcji Członka Zarządu RO zrezygnowała Radna Alina Grzebyk. Z uwagi na wymogi statutowe i konieczność uzupełnienia  składu Zarządu Przewodniczący zaproponował funkcje Radnej Annie Falbie. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Następnie powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów na funkcję Członka Zarządu RO.

 

Komisja skrutacyjna w składzie:

Marzena Lewandowska – Przewodnicząca

 

Grzegorz Szczerski – Członek Wojciech Krygier – Członek

 

Za powołaniem Komisji głosowali obecni Radni.

 

O godzinie 17:20 na zebranie przybyła Radna Aleksandra Mytlewska Uprawnionych do głosowania 16 osób.

 

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Radna Marzena Lewandowska odczytała protokół. Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Radni obecni: 16 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 8 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 3 osoby WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 4 osoby

GŁOSY NIEWAŻNE: 1

 

Uchwała otrzymując nr 46/2016 z dnia 28.06.2016r w sprawie wyboru Członka Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko Radnej Anny Falby została podjęta. Uchwała nr 46/2016 z dnia 28.06.2016r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

Przewodniczący poinformował Radych o przerwie wakacyjnej w lipcu i sierpniu. Nie wykluczył zwołania  zebrania podczas wakacji w razie pilnych spraw i wniosków. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił Radnych  o propozycje wyjazdu integracyjnego dla dorosłych.

 

Radna Urszula Buganik zaproponowała grzybobranie. Radna powiedziała, że w ubiegłym roku mieszkańcy naszego osiedla byli niezadowoleni z braku organizacji grzybobrania. Dodała, że należałoby zorganizować dwa wyjazdy na grzybobranie.

 

Radny Henryk Jabłoński zobowiązał się do organizacji wyjazdu integracyjnego – grzybobranie.

 

Radni uzgodnili, że wyjazdy integracyjne dla mieszkańców  - grzybobrania odbędą się na przełomie  września      i października, koszt organizacji do 3.000 tyś zł.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 45/2016 i zarządził głosowanie w sprawie zorganizowania dwóch wyjazdów integracyjnych w okresie wrzesień, październik (grzybobranie) dla mieszkańców osiedla do kwoty 3 000 ,00 zł.

 

Radni obecni: 16 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 16 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała nr 45/2016 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O godzinie 18:05 z zebrania wyszedł Radny Grzegorz Szczerski.

 

Ad. 6

Wolne wnioski.

Radny Wojciech Banaszak zaproponował aby utworzyć we wrześniu Komisję ds. opracowywania wniosków do budżetu miasta. Zawnioskował również o uwzględnienie propozycji inwestycji z poprzednich kadencji RO.

 

O godzinie 18:15 z zebrania wyszli następujący Radni:

 • Henryk Jabłoński
 • Aleksandra Mytlewska

 

 • Marzena Lewandowska
 • Jan Pawlaczek
 • Wojciech Banaszak.

 

Przewodniczący poinformował o przesłaniu do Radnych sprawozdania z działalności RO.

 

Radny Bogdan Dziewulski zwrócił uwagę, że w przesłanym sprawozdania z działalności RO nie uwzględniono największego sukcesu RO – remontu placu zabaw przy ul. Niemcewicza. Natomiast Radna Teresa Jankowska zapytała dlaczego sprawozdanie z działalności RO nie jest za cały 2015 rok ?

 

Przewodniczący poinformował, że zwróci się do Urzędu Miasta z zapytaniem do jakiego okresu należy się odnieść przy pisaniu sprawozdania z działalności RO.

 

Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie.

 

 

 

 

……………………………………………………….. Protokołowała Małgorzata Osowska Sekretarz RO Niebuszewo-Bolinko

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół 13 Rada - 28.06.2016.pdf287.39 KB