Protokół z Zebrania Rady Osiedla

Nr aktu: 
12/2016
Data posiedzenia: 
czwartek, 2 Czerwiec, 2016

PROTOKÓŁ  nr 12/2016

z posiedzenia Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko z dnia 02.06.2016 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko wg listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko Jacek Kantor wg następującego porządku obrad:

 

Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 11/2016 z dnia 26.04.2016r.

Propozycje do budżetu Miasta na 2017.

Propozycje wyjazdów integracyjnych (lub innych imprez).

Wolne wnioski.

Zakończenie zebrania.

 

Przebieg zebrania: Ad. 1 i 2

Zebranie otworzył o godzinie 17:00 Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Kantor. Przewodniczący odczytał porządek zebrania. Obecnych 10 Radnych. Przewodniczący udostępnił Radnym protokół nr 11/2016. Jednocześnie przeprosił za nie przesłanie protokołu.

Ok. godziny 17:10 na posiedzenie przyszedł Radny Henryk Krudos.

Przewodniczący stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie uchwał i wniosków na zebraniu. Ad. 3

Przewodniczący zapytał Radnych czy wnoszą uwagi do protokołu nr 11/2016 z dnia 26.04.2016r

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 11/2016 z dnia 26.04.2016r.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem protokołu głosowało: 11 osób PRZECIW: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób.

 

Protokół został przyjęty.

 

Ad. 4

 

Zgłoszono następujące wnioski: Radny Wojciech Banaszak:

modernizacja ulicy Dembowskiego,

budowa chodnika na ulicy Ofiar Oświęcimia; Radny Wojciech Krygier:

remont chodnika w Gimnazjum nr 2,

zrobienie fontanny i ustawienie 2 stołów betonowych do gry w szachy na skwerze im. Jacka Nierzychowskiego,

budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja, Barbary, Niemcewicza,

remont ogrodzenia i doposażenie placu zabaw ul. Asnyka,

budowa stacji roweru miejskiego na Dworcu Szczecin – Niebuszewo.

 

 

 

Radny Jacek Kantor:

remont zabytkowych metalowych obramowań placów terenów zielonych przy ul. Krasińskiego, Niemcewicza, Naruszewicza itp.

 

Każdy  wniosek  został  przez  Radnych  przeanalizowany.  Radni  zgłaszali  swoje  wątpliwości  i  dyskutowali       o potrzebach inwestycyjnych na osiedlu Niebuszewo-Bolinko.

 

Następnie Radni przystąpili do głosowań.

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 37/16 i zarządził głosowanie w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2017 – budowa stacji roweru miejskiego na Dworcu Szczecin Niebuszewo.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 6 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 5 osób

Uchwała nr 37/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 38/16 i zarządził głosowanie w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2017 – zrobienie fontanny i ustawienie dwóch stołów betonowych do gry w szachy na skwerze im. Jacka Nierzychowskiego.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 8 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 1 osoba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby

Uchwała nr 38/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 39/16 i zarządził głosowanie w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2017 – budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja, Barbary, Niemcewicza.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 5 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 4 osoby WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby

Uchwała nr 39/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 40/16 i zarządził głosowanie w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2017 – remont zabytkowych metalowych obramowań placów terenów zielonych przy ul. Krasińskiego, Niemcewicza, Naruszewicza itp.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 9 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 2 osoby

Uchwała nr 40/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 41/16 i zarządził głosowanie w sprawie wniosków do budżetu miasta na 2017:

 

remont ogrodzenia i doposażenia placu zabaw ul. Asnyka,

budowa chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia,

remont ulicy Dembowskiego.

 

 

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała nr 41/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 42/16 i zarządził głosowanie w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2017 – remont chodnika w Gimnazjum nr 2.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 osoba

Uchwała nr 42/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił pismo z Urzędu Miasta WZiON-I.6840.91.2015.MKa dotyczące  udzielenia informacji w ramach kart informacyjnych odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kadłubka z przeznaczeniem pod garaże dla samochodów osobowych – garaż wielokondygnacyjny.

Wywiązała się dyskusja. Większość radnych wyraziła akceptację budowy parkingu dla samochodów osobowych.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 43/16 i zarządził głosowanie w sprawie wydania opinii o zbyciu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 8/41 z obr. 3039 o pow. 2812 m2 położonej w Szczecinie przy ul. Bł. W. Kadłubka.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 osoba

Uchwała  nr 43/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

Przewodniczący odbył spotkania z Dyrektorami wszystkich szkół znajdujących się na osiedlu w sprawie współ organizacji imprez. Ustalono spotkanie w miesiącu wrześniu aby można było zrobić wspólny kalendarz imprez na kolejny rok.

 

Następnie  Radny  Wojciech  Krygier  przedstawił  koncepcję  organizacji  wycieczki  dla  dzieci  do  Zoo  Safari    w Świerkocinie. Wycieczka mogłaby się odbyć w okresie wakacyjnym. Radny zobowiązał się do organizacji wycieczki dla dzieci.

 

Radny Henryk Krudos stwierdził, że to bardzo dobry pomysł i organizacja wycieczek dla dzieci i dorosłych powinna być tradycją w naszej Radzie. Dla dorosłych zaproponował grzybobranie. Radny zaproponował inne miejsca na organizację wycieczki m.in. Forty w Świnoujściu i do Parku Dendrologicznego w Przelewicach. Radny uważa, że wszyscy Radni powinni wziąć udział w organizacji.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 44/16 i zarządził głosowanie w sprawie organizacji wyjazdu integracyjnego dla dzieci i młodzieży do ZOO Safari w miejscowości Świerkocin.

 

Radni obecni: 11 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

Uchwała nr 44/16 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

Ad. 6

Wolne wnioski.

Przewodniczący pytał Radnych o propozycje do Komisji Statutowej. Radni zgłaszali propozycje m.in. dot. określenia trybu zwoływania zebrań; quorum przy podejmowaniu pilnych decyzji np. KIS; umożliwienie głosowania elektronicznego.

 

Radny Grzegorz Szczerski zaproponował organizację turnieju piłkarskiego pomiędzy Radami Osiedli. O godzinie 18:55 z zebrania wyszła Radna Emilia Bednarska.

 

Radny Henryk Jabłoński zapytał Przewodniczącego o rezygnację z funkcji Członka Zarządu Pani Aliny Grzebyk – czy jest to prawda i z jakich powodów ? Przewodniczący potwierdził, że rezygnacja nastąpiła na piśmie w trybie natychmiastowym.

Radna Alina Grzebyk poinformowała, że złożyła rezygnację w trybie natychmiastowym, powodem jest brak współpracy ze strony Przewodniczącego i to, że Przewodniczący wstydzi się Członków Zarządu. Radna dodała, że Przewodniczący nie chciał zorganizować spotkania negocjacyjnego z firmą wynajętą na festyn.  Decyzja Radnej o rezygnacji jest ostateczna.

Przewodniczący zapewnił, że nie wstydzi się Członków Zarządu.

 

Radna Kinga Karbowniczek zgłosiła zastrzeżenia do organizacji festynu:

zepsuty sprzęt nagłaśniający,

brudne zabawki dla dzieci,

brak ogólnej organizacji i ogólny bałagan na festynie.

Przewodniczący wyjaśnił, że to grupa z Akcji Charytatywnej nadwyrężyła sprzęt nagłaśniający.

Radna Małgorzata Osowska stwierdziła, że gdyby nie było tej grupy rapowców to nie byłoby w ogóle muzyki na festynie.

Radna Kinga Karbowniczek stwierdziła, że firma odpowiadająca za organizację festynu powinna mieć obniżone wynagrodzenie przede wszystkim za sprzęt i brudne zabawki.

 

Ad. 7

Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zakończył zebranie.

 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół 12 Rada - 02.06.2016.pdf403.36 KB