Protokół z Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko

Nr aktu: 
18/2016
Data posiedzenia: 
niedziela, 24 Lipiec, 2016

PROTOKÓŁ Nr 18/2016
z posiedzenia Zarządu  Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko
w dniu 29 lipca 2016 roku

 

W dniu 29 lipca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko w siedzibie Rady przy ulicy Niemcewicza 39/2 w Szczecinie. Zebranie zostało zwołane na godzinę 17:00. W posiedzeniu Zarządu Rady Osiedla wzięli udział: Jacek Kantor - Przewodniczący, Jan Pawlaczek – Skarbnik, Małgorzata Osowska – Sekretarz, Henryk Krudos – Członek Zarządu, Anna Falba – Członek Zarządu. Nieobecni Członkowie Zarządu usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Sprawdzenie quorum upoważniającego do podejmowania uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie oraz przyjęcie protokołu nr 16/2016 z dnia 25.05.2016r i 17/2016 z dnia 17.06.2016r.

4. Organizacja wycieczki Świerkocin.

5. Wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Zarządu otworzył o godzinie 1700 Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Kantor. Obecnych 5 Członków Zarządu. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał      i wniosków. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.

 

Następnie obecni Członkowie Zarządu głosowali „ZA” przyjęciem porządku posiedzenia.

 

Ad. 3

Przewodniczący odczytał protokół nr 16/2016 z dnia 25.05.2016r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. W głosowaniu „ZA” przyjęciem protokołu nr 16/2016 z dnia 25.05.2016r z posiedzenia Zarządu głosowało 4 obecnych Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

 

Następnie Przewodniczący odczytał protokół nr 17/2016 z dnia 17.06.2016r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu. W głosowaniu „ZA” przyjęciem protokołu nr 17/2016     z dnia 17.06.2016r z posiedzenia Zarządu głosowało 5 obecnych Członków Zarządu.

 

Protokoły zostały przyjęte.

 

Ad. 4

W związku z organizacją wycieczki dla dzieci do Zoo w Świerkocinie Zarząd dokonał wyboru firmy transportowej.

Sekretarz Małgorzata Osowska przedstawiła cztery oferty:

- Paan-bus Sp. z o.o. 1080 zł brutto,

- Firma Krajan 1200 zł brutto,

- PKS Szczecin Sp. z o.o. 1300 zł brutto,

- Interglobus Tour 1330 zł brutto.

Zarząd po wnikliwej analizie ofert postanowił wybrać najtańszą firmę Paan-bus Sp. z o.o.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 10/2016 i zarządził głosowanie              w sprawie wynajęcia firmy Paan-bus Sp. z o.o. do transportu autokarowego dzieci na wycieczkę do Zoo Safari w Świerkocinie.

 

Radni obecni: 5 osób

ZA przyjęciem uchwały głosowało: 5 osób

PRZECIW przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 osób

 

Uchwała nr 10/2016 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

Przewodniczący przedstawił pismo Stowarzyszenia „Nasza Parafia” z siedzibą przy ul. Barnima22a w Szczecinie. Pismo dotyczy prośby objęcia patronatu i wsparcia finansowego przez Radę Osiedla Festynu, który zaplanowany jest na 17 września br.

Zarząd ustalił, że na najbliższym dyżurze RO odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia.

 

W wolnych wnioskach Radny Henryk Krudos zaproponował przedstawienie na RO analizy inwestycji współfinansowanych przez Radę.

 

Przewodniczący poinformował, że w siedzibie RO odbędzie się remont korytarza, na ten cel przeznaczono 2.500 tyś zł.

 

Na tym Przewodniczący zebranie zakończył.

 

 

Małgorzata Osowska - Protokolant

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon 18_protokół Zarząd_29_07_2016r.doc39 KB