PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO- BOLINKO ZA OKRES OD 18 maja 2006 r. DO 27 marca 2007 r.

Data sprawozdania: 
wtorek, 27 Marzec, 2007

KADENCJA OBECNEJ RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO- BOLINKO TRWA OD MAJA 2003 r. NA 4- LETNIĄ KADENCJĘ

 
SKŁAD RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO- BOLINKO:
 
ZARZĄD:
 

 

Przewodnicząca              -                            Teresa Jankowska
Wice Przewodniczący    -                            Wojciech Prądzyński
Sekretarz                            -                            Aleksandra Rzepka
Skarbnik                             -                             Bożena Nogal
Członek Zarządu              -                            Sebastian Kędzierski
Członek Zarządu              -                            Grzegorz Szczerski
 
CZŁONKOWIE RADY:
 
Duber                                Jerzy
Głowacki                          Zbigniew
Graczykowski                   Wojciech
Kowalski                            Czesław
Krudos                                Henryk
Kuczyński                           Alfred
Lendzionowska                  Jadwiga
Majchrowska- Majewska   Stefania
Makowiczka                       Andrzej
Nowak                                 Iwona
Piasecka                              Eliana
Rybicka                            Mirosława
Stasiak                                 Leszek
Strugała                              Marian
Ziółkowska                        Jadwiga
 
 
W okresie od 18 V 2006 r. do 27 III 2007 r. odbyło się 10 zebrań członków Rady Osiedla, na których podjęto 12 uchwały oraz 7 zebrań Zarządu Rady Osiedla, na których podjęto 4 uchwał.
 
 
Komisja rewizyjna dokonała kontroli Zarządu za rok 2006. Zarząd otrzymał absolutorium.
 
W siedzibie Rady przy ul. Niemcewicza 37 pełnione są dyżury radnych osiedla w każdy poniedziałek od godz. 17.00 do 19.00, podczas których mieszkańcy naszego osiedla mogą zgłaszać wnioski, skargi dot. ładu, porządku, bezpieczeństwa, inwestycji jak i również problemy osobiste. W miarę kompetencji R. O. przekazuje i interweniuje w odpowiednich instytucjach i służbach naszego miasta.     Należy tu zaznaczyć, że w Radzie Osiedla dyżury pełnili  Radni Miasta Szczecina poprzedniej kadencji p. Elżbieta Krawczak i p. Bogdan, poseł na sejm ziemi szczecińskiej- p. Jacek Piechota  oraz Radny Miasta obecnej kadencji p. Marek Goc
Znamiennym jest również fakt, iż w czasie poniedziałkowych dyżurów obecni są przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Dzielnicowy z naszego Osiedla, co znacznie ułatwia kontakt zarówno nam jak i mieszkańcom z w/w służbami. Współpraca ze Strażą Miejską jak i z Komisariatem Policji Szczecin- Niebuszewo nie ogranicza się wyłącznie do poniedziałkowych dyżurów, ponieważ wszelkie interwencje i skargi przekazywane są na bieżąco, jak również wszelkie inicjowane przez nas przedsięwzięcia są wspierane prze wymienione służby.
Chcielibyśmy również zaznaczyć, że stale współpracujemy z radnymi miasta z naszego okręgu, którzy w miarę swoich możliwości pomagają i uczestniczą w rozwiązywaniu trudnych problemów naszego osiedla, oraz służą pomocą w organizowaniu przedsięwzięć zainicjowanych przez naszą Radę.
Oczywistym jest, że ściśle współpracujemy z Referatem Samorządów Osiedlowych Urzędu Miejskiego.
Również współpraca z  Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie, który dba o estetykę i wizerunek naszego osiedla poprzez  pielęgnację terenów zielonych przebiega nienagannie, czego przykładem mogą być wszelkie przedsięwzięcia organizowane przez naszą Radę wspierane przez ZUK takie jak akcje „Sprzątania Lasu” oraz „Ferie Zimowe w Radzie Osiedla 
 
W/w kontakty i współpraca znacznie ułatwiają nam dbanie o porządek, poprawę wizerunku  i stopniowy rozwój naszego osiedla.
 
 
W roku sprawozdawczym działalności rada zrealizowała następujące cele:
 
1.    Na wniosek naszej Rady  Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miasta przyznała środki na modernizacje placu zabaw przy ul. Reja 20 , gdzie niegdyś plac zabaw dla dzieci był zapomniany a do czasu jego modernizacji służył okolicznym  wandalom jest licznie uczęszczany przez przez dzieci.
 
2.     W czerwcu 2006 r. , zorganizowaliśmy na terenie parku im. Kownasa  festyn osiedlowy z okazji „ Zakończenia roku szkolnego i powitania wakacji ”, który cieszył się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców naszego osiedla jak i oraz ich opiekunów.
 
 
3.    Drużyna piłkarska złożona z młodzieży naszego osiedla wzięła udział w XI Turnieju piłkarskim o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.
 
 
4.    Zorganizowaliśmy wycieczkę  do Pyrzyc, Myśliborza i Przelewic dla dzieci  spędzających wakacje w mieście, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
 
 
5.    Dwukrotnie we wrześniu i  październiku wielbiciele grzybobrania mogli wziąć udział w wyjeździe na grzyby.
 
6.    Zorganizowaliśmy  9  grudniu Zabawę Mikołajkową na placu zabaw przy siedzibie  rady osiedla,  na której bawiły się  dzieci z naszego osiedla jak i dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego z Tanowa
 
 
7.    Przy wsparciu spółki „Manhattan”  zorganizowaliśmy „Wieczerzę wigilijną” dla 120 osób starszych i samotnych z terenu naszego osiedla.
 
8.    W grudniu 2006 r. Zorganizowaliśmy w siedzibie Rady wraz z Liga Polskich Kobiet  pokaz układania kompozycji świątecznych
 
9.     21 stycznia 2007 r. w Dzień Babci  umożliwiliśmy
     samotnym Babciom z naszego osiedla przyjemne spędzenie
     czasu przy ciastkach i kawie.
 
10. Również w Dzień Kobiet spotkaliśmy się z paniami z naszego
     osiedla przy pokazie i konsumpcji sałatkowych
 
 
11. W tym roku nadal udostępnialiśmy  siedzibę Rady
     Osiedla Związkowi Kombatantów RP i byłych Więźniów
     Politycznych.
 
12. Po wielu zmaganiach udało się nam przeprowadzić do nowej
     siedziby Rady Osiedla  przy ul. Niemcewicza 39/2
     (pomieszczenia byłego przedszkola). Zmiana ta spowodowana
       była  złym  stanem technicznym oraz brakiem c. o. ówczesnej
      siedziby  Rady co podwyższało koszty utrzymania)
 
13. Zainicjowaliśmy dwukrotnie  spotkania z mieszkańcami
      dzierżawiącymi grunty pod garaże blaszane przy ul.
    Dembowskiego  i wnioskodawcą p. M. Grzesikiem ubiegającym
   się o bez przetargowe nabycie w/w gruntów 
 
14. W wyniku sugestii R.O usytuowane zostały wiaty na
      przystankach na naszym osiedlu  i wskazane zostały następne
  przystanki naszego osiedla
    
Teraz przejdę do najważniejszych problemów nurtujących mieszkańców naszego osiedla:
 
1.    Problem sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ul. Kołłątaja i Orzeszkowej, gdzie często dochodzi do kolizji jak i wypadków śmiertelnych. Należy tu zaznaczyć, że planowana przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza  przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu, co stanie się jeszcze bardziej uciążliwe, a samo skrzyżowanie będzie jeszcze bardziej niebezpieczne. Zainstalowanie sygnalizacji na tym terenie jest niezbędne, a niestety już od 5 lat mimo naszych starań termin instalacji jest przesuwany.
 
2.    Kwestia budowy stadionu osiedlowego przy Zespole Szkół przy ul. Niemierzyńskiej 17,  na którego budowę  m. in. dzięki naszym staraniom i wnioskom w budżecie miasta na 2006 r. przewidziano kwotę 150 tyś. złotych. W 2006 r. wykonano
I etap. Całość kosztorysowa wyniosła 1540.000 Martwi nasz fakt, iż w pierwotnym projekcie Budżetu na 2007 r. była ujęta kwota na dokończenie tej inwestycji 1 390.000 a w autopoprawce do Budżetu 2007 r. zmniejszono kwotę o
1 200. 000 i na ta inwestycje pozostało tylko 190.000
 
3.    Również na  budowę boiska sportowego przy ZSEE przy ul. Racibora dzięki staraniom naszej Rady Osiedla w Budżecie Miasta na 2006 r. przewidziano kwotę 213 tyś. zł. I również w tym przypadku został wykonany I etap w 2006. Na dokończenie tej inwestycji w pierwotnym projekcie Budżetu na 2007 r. zapisano kwotę 936.000 zł a w autopoprawce do Budżetu na 2007 r. zmniejszono kwotę o 550.000 zł i na ta inwestycje pozostało na ten rok 436.000 zł
 
4.    Problem podwórka przy ul. Naruszewicza, Długosza, Niemcewicza, na którym mieszkańcy domagają się likwidacji garaży i utworzenia na tym terenie placu wypoczynkowo- rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
 
5.    Problem fatalnego stanu pod względem higieniczno- sanitarnego łazienek w internacie ZSEE jak również zatrważającego wyglądu sali gimnastycznej ZSEE przy ul. Racibora. Jest to jedna z najbardziej renomowanych szkół technicznym na terenie naszego województwa, która w niedawno obchodziła 60 lecie istnienia, a w/w problemy znacznie obniżają jej atrakcyjność i konkurencyjność.
 
6.    Brak ścieżek rowerowych na naszym osiedlu, oznakowanie już istniejących, o co wielokrotnie zwracaliśmy się do miasta.
 
7.    Przystąpienie do modernizacji i oświetlenia parczku przy ul. Św. Barbary, a w szczególności zmiany nawierzchni ścieżek, na których podczas opadów tworzy się  błoto. Proponujemy tu o utwardzenie i wyłożenie ścieżek np. kostką brukową.  
 
8.    Zgodnie z wolą mieszkańców zamierzamy utworzyć punkt dla dzielnicowych przy Radzie Osiedla celem łatwiejszego  kontaktu
     z mieszkańcami.
 
9.          W naszych zamierzeniach jest stworzenie osiedlowego Klubu
       Sportowego.
 
  10.    Problem utrzymania czystości podwórek i należytego
           dbania o  tereny zielone i tereny wewnątrzosiedlowe, czyli
           systematyczne koszenie trawników, pielęgnację i przycinkę
           krzewów i drzew, o czym wielokrotnie sygnalizowali
          mieszkańcy,
 
11.   Pragniemy również  zwrócić się w tym miejscu do
        mieszkańców naszego osiedla będących jednocześnie
        właścicielami psów o  regularne sprzątanie po swoich pupilach,
        ponieważ psie odchody szpecą wizerunek ulic, podwórek i
        parków. W tym miejscu apelujemy również do zarządców
        terenów o efektywniejsze zaznaczanie tej kwestii i zwrócenie
       wagi na ten problemu.
 
 
12.   Dużym problem naszej Rady jest w szczególności sprawa
      boiska w podwórko przy ul. Heleny- Reja, którego piaszczysta
      nawierzchnia jest niezmiernie uciążliwa dla mieszkańców
      zamieszkałych wokół boiska. Wymagane jest również
      podniesienie siatki od strony basenu ze względu  na
      niebezpieczeństwo zagrażające w związku z wpadającą piłką w
      czasie gry do basenu. Należy tu zaznaczyć, że nasza
      Rada  corocznie zgłasza wnioski  i poczyniła wiele starań  o
      wymianę w/w nawierzchni
 
13.  Problem naszego osiedla są również nierówne i
     dziurawe chodniki.
 
14.  W tym miejscu pragniemy zwrócić się do ZBiLK- u i
  Wspólnot  Mieszkaniowych o powzięcie wszelkich działań dot.
  budowy wiat nad śmietnikami i ich zamykanie, co z pewnością
  wpłynie na poprawę czystości naszego osiedla jak i 
  uniemożliwi podrzucanie nieczystości z terenów innych osiedli
  do naszych osiedlowych śmietników.
 
15.   Problem parkujących samochodów wzdłuż ul. Kadłubka od.
      ul. Niemcewicza do ul. A. Asnyka.  Istotnym jest tu fakt, że 
      w danym rejonie występuje zakaz parkowania po stronie
      przychodni , Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej jak i
      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej . Wymagane jest w
      w pobliżu w/w instytucji utworzenia parkingu samochodowego.
 
 
 
Teraz chciałabym przejść do wymienienia najważniejszych wniosków inwestycyjnych, jakie Rada Osiedla co roku zgłasza do Budżetu Miasta:
 
1.    Kompleksowy remont ulicy Niemierzyńskiej.
2.    Sygnalizacja świetlna przy zbiego ul. Kołlątaja i Orzeszkowej.
3.    Oświetlenie ul. Cegielskiego, Marcina i Rynkowej.
4.    Wymiana nawierzchni i modernizacja na ul. Gdyńskiej, Lenartowicza, Zamoyskiego, Krasińskiego.
5.    Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na osiedlu.
6.    Budowa schodów wiodących od ul. Kazimierza Królewicza do ul. 1- go Maja i dalej do kościoła Bożego Ciała.
7.    Powstanie kompleksu boisk sportowych przy ul. Niemierzyńskiej 17.
8.    Zagospodarowanie i urządzenie podwórek.
9.    Usytuowanie przy wjazdach na nasze osiedle tablic informacyjnych o osiedlu z zaznaczeniem najważniejszych obiektów.
10.     Rewitalizacja zabytkowej części osiedla.
 
 
Jako radni osiedla jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, inicjatywy oraz pomysły. Nie ukrywamy, że bardzo motywujące i budujące są miłe słowa kierowane pod naszym adresem.
 
Na zakończenie chcieliśmy dodać, iż praca społeczna jest niejednokrotnie niedoceniana, ale jako radni osiedla dołożyliśmy i będziemy dokłądać wszelkich starań w poprawieniu wizerunku naszego osiedla.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Osiedla
                                                                      Niebuszewo - Bolinko
                                                                 Teresa Jankowska